Posts

Showing posts from March, 2022

Thiruppugazh #146 karipurari kamari

Image
கரிபுராரி காமாரி ( விராலிமலை ) விராலிமலையுறை வேலவரே! சிவலோகம் அடைய அருள்வீர் . கரிபு ராரி காமாரி திரிபு ராரி தீயாடி      கயிலை யாளி காபாலி ...... கழையோனி கரவு தாச னாசாரி பரசு பாணி பானாளி      கணமொ டாடி காயோகி ...... சிவயோகி பரம யோகி மாயோகி பரிய ராஜ டாசூடி      பகரொ ணாத மாஞானி ...... பசுவேறி பரத மாடி கானாடி பரவ யோதி காதீத      பரம ஞான வூர்பூத ...... அருளாயோ சுருதி யாடி தாதாவி வெருவி யோட மூதேவி      துரக கோப மீதோடி ...... வடமேரு சுழல வேலை தீமூள அழுத ளாவி வாய்பாறி      சுரதி னோடு சூர்மாள ...... வுலகேழும் திகிரி மாதி ராவார திகிரி சாய வேதாள      திரளி னோடு பாறோடு ...... கழுகாடச் செருவி னாடு வானீப கருணை மேரு வேபார      திருவி ராலி யூர்மேவு ...... பெருமாளே.

Thiruppugazh #145 marukku laviya

Image
மருக்கு லாவிய (திருவிடைக்கழி) முருகா! சர்வ வல்லமை பொருந்தியவரே! ஒளி மிக்க பச்சை நிற மயிலின் மீது வரும் வீரரே! திருக்கையில் வேலை ஏந்திய, திருமேனி அழகரே! அடியேனை ஆட்கொண்டு அருள் புரியவேணும். மருக்கு லாவிய மலரணை ...... கொதியாதே வளர்த்த தாய்தமர் வசையது ...... மொழியாதே கருக்கு லாவிய அயலவர் ...... பழியாதே கடப்ப மாலையை யினிவர ...... விடவேணும் தருக்கு லாவிய கொடியிடை ...... மணவாளா சமர்த்த னேமணி மரகத ...... மயில்வீரா திருக்கு ராவடி நிழல்தனி ...... லுறைவோனே திருக்கை வேல்வடி வழகிய ...... பெருமாளே.

Thirpuugazh pArAyanam #9

Image
Songs for pArAyanam on March 17, 6.45 AM Session will be through zoom. Zoom Meeting ID : 885 0437 3427 Passcode: 247365 Lead & follow format Session will be streamed to YouTube Channel  " Chinmaya Sarveshwara " எழுகடல் மணலை குமர குருபர குணதர கழைமுத்து மாலை உருவேற வேஜெ பித்து நிலையாத சமுத்திர

Thiruppugazh #144 vachana miga

Image
பழநியப்பா! ஆறெழுத்தை அன்புடன் ஓதி, இம்மை அம்மை நலன்களை எய்த அருள்.   வசனமிக வேற்றி ...... மறவாதே  மனதுதுய ராற்றி ...... லுழலாதே இசைபயில்ஷ டாக்ஷ ...... ரமதாலே இகபரசெள பாக்ய ...... மருள்வாயே பசுபதிசி வாக்ய ...... முணர்வோனே பழநிமலை வீற்ற ...... ருளும்வேலா அசுரர்கிளை வாட்டி ...... மிகவாழ அமரர்சிறை மீட்ட ...... பெருமாளே. கருத்துரை மெய்ஞ்ஞான சொரூபியே!  பழநியாண்டவரே!  அசுரகுலகால!  அமரர் சிறை மீட்ட பெருமாளே!  அடியேனுடைய மனது துன்பக்கடலில் விழாவண்ணம்,  தேவரீரை மறவாமல் சடக்கர மந்திரத்தை விதிப்படி ஜெபிக்கச் செய்து,  இகபர வாழ்வை வழங்கி அருள்வீர்.

Thiruppugazh #143 thaarakaasuran sarindhu

Image
தாரகாசுரன் சரிந்து (தேவனூர்) முருகா! தேவரீரை அடியேன் ஆவல் தீர நின்று புகழ்தல் வேண்டும். தார காசு ரன்ச ரிந்து வீழ வேரு டன்ப றிந்து      சாதி பூத ரங்கு லுங்க ...... முதுமீனச் சாக ரோதை யங்கு ழம்பி நீடு தீகொ ளுந்த அன்று      தாரை வேல்தொ டுங்க டம்ப ...... மததாரை ஆர வார வும்பர் கும்ப வார ணாச லம்பொ ருந்து      மானை யாளு நின்ற குன்ற ...... மறமானும் ஆசை கூரு நண்ப என்று மாம யூர கந்த என்றும்      ஆவல் தீர என்று நின்று ...... புகழ்வேனோ பார மார்த ழும்பர் செம்பொன் மேனி யாளர் கங்கை வெண்க      பால மாலை கொன்றை தும்பை ...... சிறுதாளி பார மாசு ணங்கள் சிந்து வார வார மென்ப டம்பு      பானல் கூவி ளங்க ரந்தை ...... அறுகோடே சேர வேம ணந்த நம்ப ரீச னாரி டஞ்சி றந்த      சீத ளார விந்த வஞ்சி ...... பெருவாழ்வே தேவர் யாவ ருந்தி ரண்டு பாரின் மீது வந்தி றைஞ்சு      தேவ னூர்வி ளங்க வந்த ...... பெருமாளே