Posts

Showing posts from 2021

VEL Vriththam - 4

அண்டர்உல குஞ்சுழல எண்திசைக ளுஞ்சுழல  அங்கியும் உடன்சுழலவே அலைகடல்க ளுஞ்சுழல அவுணருயி ருஞ்சுழல அகிலதல முஞ்சுழலவே மண்டல நிறைந்தரவி சதகோடி மதியுதிர மாணப் பிறங்கியணியும் மணிஒலியி னிற்சகல தலமுமரு ளச்சிரம வகைவகையி னிற்சுழலும் வேல் தண்டமுட னுங்கொடிய பாசமுட னுங்கரிய சந்தமுட னும்பிறைகள்போல் தந்தமுட னுந்தழலும் வெங்கணுட னும்பகடு தன்புறம் வருஞ்சமனையான் கண்டுகுலை யும்பொழுதில் அஞ்சலென மென்சரண கஞ்சம்உத வுங்கருணைவேள் கந்தன்முரு கன்குமரன் வண்குறவர் தம்புதல்வி கணவன் அடல் கொண்ட வேலே.

Manah Shodhanam

Image
The problem of mind control is as old as the hills. The mind never tires of playing tricks and there is no way to peace unless it is tamed. Indeed he is strong who conquers others, but he is mighty who conquers himself. Manah Sodhanam is an original Sanskrit composition of Swami Tejomayananda. This text and commentary helps us understand the working of our mind and gives practical solutions of how to tackle it. With a pure mind, life becomes cheerful and meaningful and finally peaceful and blissful. manah shodhanam script Manah Shodanam presentation Sw Shivanandaji Spiritual Instructions for Sadhakas 1 Sw Shivanandaji Spiritual Instructions for Sadhakas 2

VEL Vriththam - 3

வேதாள பூதமொடு காளிகா ளாத்ரிகளும்  வெகுளுறு பசாசகணமும் வெங்கழு குடன்கொடி பருந்துசெம் புவனத்தில் வெம்பசி ஒழிக்கவந்தே ஆதார கமடமுங் கணபண வியாளமும் அடக்கிய தடக்கிரியெலாம் அலையநட மிடுநெடுந் தானவர் நிணத்தசை அருந்திப் புரந்தவைவேல் தாதார் மலர்ச்சுனைப் பழநிமலை சோலைமலை தனிப்பரங் குன்றேரகம் தணிகைசெந் தூரிடைக் கழிஆவி னன்குடி தடங்கடல் இலங்கைஅதனிற் போதார் பொழிற்கதிர் காமத் தலத்தினைப் புகழும்அவ ரவர்நாவினிற் புந்தியில் அமர்ந்தவன் கந்தன்முரு கன்குகன் புங்கவன் செங்கை வேலே.

Thiruppugazh iravu pagal

திருவருணை முருகா! நிலைத்த பொருளாகிய உனது திருவடியை அடையத்திருவருள் புரிவாய். இரவுபகற் பலகாலும் இயலிசைமுத் ...... தமிழ்கூறித்   திரமதனைத் தெளிவாகத்  திருவருளைத் ...... தருவாயே பரகருணைப் பெருவாழ்வே  பரசிவதத் ...... துவஞானா அரனருள்சற் புதல்வோனே  அருணகிரிப் ...... பெருமாளே. ################ iravu pagal pala kAlum  iyalisai muth ...... thamizh kURi thiramadhanai theLivAga  thiru aruLai ...... tharuvAyE parakaruNai peruvAzhvE  parasiva thath ...... thuvanyAna aran aruL saR pudhalvOnE  aruNagirip ...... perumALE.

Vel Vriththam - 2

Image
Vel vriththam song 2 audio வெங்காள கண்டர்கைச் சூலமுந் திருமாயன்  வெற்றிபெறு சுடர் ஆழியும் விபுதர்பதி குலிசமுஞ் சூரன் குலங் கல்லி வெல்லா எனக்கருதியே சங்க்ராம நீசயித் தருளெனத் தேவருஞ் சதுர்முகனும் நின்றிரப்பச் சயிலமொடு சூரனுடல் ஒருநொடியில் உருவியே தனிஆண்மை கொண்ட நெடுவேல் கங்காளி சாமுண்டி வாராகி இந்த்ராணி கெளமாரி கமலாசனக் கன்னிநா ரணிகுமரி த்ரிபுரைபயி ரவிஅமலை கெளரிகா மாஷிசைவ சிங்காரி யாமளை பவாநிகார்த் திகைகொற்றி த்ரியம்பகி அளித்த செல்வச் சிறுவன்அறு முகன்முருகன் நிருதர்கள் குலாந்தகன் செம்பொற் றிருக்கை வேலே.

Thiruppugazh samarppanam - song selection

Image
Hari Om. Velum mayilum thunai. This page has the details of who will sing & record which Thiruppugazh song that we learnt. This recording will be telecasted on July 23rd, Friday between 6.00 pm and 7.00 pm. Puja, Abhishekam, Alankaram and Thiruppugazh archanai will be done to Chinmaya Arupadai Velan on that day. During alankaram time, these recordings will be telecast for all the devotees to revel in Thiruppugazh and Lord Muruga. This is our small humble offering to the Supreme Kumaragurubaran. Vetrivel muruganuku.... arohara! Arumugam arumugam - Sundari, Nungambakkam Irumalu roga - Suguna Venkatraman Viral maran - Malliga charana kamalalayatha - Vasanthi Muthai tharu - Meenakshi Nataraj Naadha vindhu - Rama Venkat sinaththavar mudikkum - Pandi R Athla sedanarada - Vanithamani Paadhi madhi nadhi - Rajeswari Natarajan Kaalanaar venkodun - Kalaivani Shankar Santhatham bandha- Neha Shivani Kaithala nirai kani -Vijayalakshmi jeya jeya arunathiri - Uma Boopathy andar pathi kudiyera - R

Vel Vriththam - 1

Image
Vel vriththam song 1 audio மகரம்அள றிடைபுரள உரககண பணமவுலி  மதியும்இர வியுமலையவே வளரெழிலி குடருழல இமையவர்கள் துயரகல மகிழ்வுபெறு மறுசிறையவாஞ் சிகரவரை மனைமறுகு தொறுநுளைய மகளிர்செழு செநெல்களொடு தரளம் இடவே செகசிரப கிரதிமுதல் நதிகள்கதி பெற உததி திடர்அடைய நுகரும் வடிவேல் தகரமிரு கமதமென மணமருவு கடகலுழி தருகவுளும் உறுவள் எயிறுந் தழைசெவியும் நுதல்விழியும் உடையஒரு கடவுள்மகிழ் தருதுணைவன் அமரர்குயிலுங் குகரமலை எயினர்குல மடமயிலும் எனஇருவர் குயமொடமர் புரியுமுருகன் குமரன்அறு முகன்எதிரும் விருதுநிசி சரர்அணிகள் குலையவிடு கொடியவேலே.

Skandha Guru Maha Abhishekam 2021

Image
Hari Om 🙏🏼 Velum Mayilum thunai 🔱🦚 Chinmaya Sarveshwara brings you a blessed opportunity to participate online in   Skandha Guru Maha Abhishekam to Chinmaya Arupadai Velan. Lord Karthikeya is Skanda Guru, Swaminathan, Gurubaran, Thagappan Swami who wields his shakti jnana vel to destroy our ignorance. Worshiping Muruga bestows upon one all material and spiritual vitality and splendour. 📌 Date July 23, Friday. 🕕 Time 6.00 to 7.00 pm Please register for abhishekam using the below link. https://www.chinmayasarveshwara.com/p/registration-form.html Please send an email with transaction reference to chinmyasarveshwara@gmail.com Have darshan via Live telecast at http://www.youtube.com/ChinmayaSarveshwara/live Vettrivel Muruganukku... Arohara 🙏🏻

Thiruppugah paayiram songs

The Thiruppugazh paayiram songs are sung by those who do regular pArAyanam of Thiruppugazh. The author is unknown. These songs speak about the glory of the text, benefits of listening to Thiruppugazh, benefits of singing Thiruppugazh, Devotees' strength by singing.  நூற் சிறப்பு 1. எல்லாரும் ஞானத் தெளிஞரே? கேளீர், சொல் கல் எல்லாம் மாணிக்கக் கல்லாமோ? – பொல்லாக் கருப்புகழைக் கேட்குமோ? கானமயில் வீரன் திருப்புகழைக் கேட்குஞ் செவி. 2. மாணிக்கம் பூண்பார்க்கு மற்றொருகல் வேண்டுமோ? ஆணிப்பொன் கையுறுவார்க்கு ஐயுறவு ஏன்? – பேணிப்பின் செவ்வேல் விநோதன் திருப்புகழ் சிந்தித்து இருப்பார்க்கு எவ்வேலை வேண்டும் இனி?

Thiruppugazh #100 agara mudhalena

Image
மெளன உபதேசமந்திரத்தை உன் பழைய அடிமையாகிய அடியேனுக்கும் புரியும்படி இனிமையாக உபதேசித்து அருள்வாயாக. அகரமுத லெனவுரைசெய் ஐம்பந்தொ ரக்ஷரமும் அகிலகலை களும்வெகுவி தங்கொண்ட தத்துவமும் அபரிமித சுருதியும டங்குந்த னிப்பொருளை எப்பொருளு ...... மாய அறிவையறி பவரறியும் இன்பந்த னைத்துரிய முடிவைஅடி நடுமுடிவில் துங்கந்த னைச்சிறிய அணுவையணு வினின்மலமு நெஞ்சுங்கு ணத்ரயமு மற்றதொரு ...... காலம்

Thiruppugazh #99 nilayaadha samudhiram

Image
வள்ளி மணவாளரே! திருப்புகழைப் பாடுவித்து அடியவரை ஆட்கொள்பவரே! தணிகைமலை மேவு பவரோக வைத்திய நாதரே! நிலையாத சமுசாரமாகிய கடலினின்றும் அடியேனைக் கரையேற்றி ஆட்கொள்வீர். நிலையாத சமுத்திர மான சமுசார துறைக்கணின் மூழ்கி நிசமான தெனப்பல பேசி ...... யதனூடே நெடுநாளு முழைப்புள தாகி பெரியோர்க ளிடைக்கர வாகி நினைவால்நி னடித்தொழில் பேணி ...... துதியாமல்

Thiruppugazh #98 uruverave jebiththu

Image
முருகா! சற்குருநாரைப் பெற்று உய்ய அருள் உருவேற வேஜெ பித்து வொருகோடி யோம சித்தி  யுடனாக ஆக மத்து ...... கந்துபேணி உணர்வாசை யாரி டத்து மருவாது வோரெ ழுத்தை யொழியாது வூதை விட்டி ...... ருந்துநாளும்

Thiruppugazh #97 kazhai muthu maalai

Image
முருகா! முத்துமாலைகள் திருமார்பில் விளங்க அடியார் குழுவுடன் மயில்மிசை வந்து அடியேனை ஆட்கொண்டு அருள். கழைமுத்து மாலை புயல்முத்து மாலை  கரிமுத்து மாலை ...... மலைமேவுங் கடிமுத்து மாலை வளைமுத்து மாலை கடல்முத்து மாலை ...... யரவீனும் அழல்முத்து மாலை யிவைமுற்று மார்பி னடைவொத்து லாவ ...... அடியேன்முன் அடர்பச்சை மாவி லருளிற்பெ ணோடு மடிமைக்கு ழாமொ ...... டருள்வாயே மழையொத்த சோதி குயில்தத்தை போலு மழலைச்சொ லாயி ...... யெமையீனு மதமத்த நீல களநித்த நாதர் மகிழ்சத்தி யீனு ...... முருகோனே செழுமுத்து மார்பி னமுதத்தெய் வானை திருமுத்தி மாதின் ...... மணவாளா சிறையிட்ட சூரர் தளைவெட்டி ஞான திருமுட்ட மேவு ...... பெருமாளே. ######################### kazhai muththu mAlai puyal muththu mAlai kari muththu mAlai ...... malaimEvum kadi muththu mAlai vaLai muththu mAlai kadal muththu mAlai ...... araveenum azhal muththu mAlai ivai mutru mArbin adai voth ulAva ...... adiyEnmun adar pachchai mAvil aruLiR peNOdum adimaik kuzhAmod ...... aruLvAyE mazhaiyoththa jOthi ku

International Yoga Day 2021

Image
A tribute to our yogic guru Sage Patanjali. Harihara Vidyalaya celebrated International yoga day 2021. The children learnt the history, significance and the benefits of yoga. They displayed different yoga postures like Chakrasana, Dhanur Asana, Trataka Yoga and Surya Namaskaram. Harihara Vidyalaya link has more information about this unique school.

Thirukkural posts

Image
Everyday, One Thirukkural will be posted in the whatsApp group. To join this group, click the below link https://chat.whatsapp.com/GqhVttEXOQg2r8exqAwuhN The motive is to begin everyday with a thought of Thiruvalluvar. First post was delivered on April 14, 2020. As of April 20, 2021 - we have delivered 374 posts and the work is going on. A group of youngsters are committed for this noble cause.  Other online classes Thirukkural Posts Thirukkural class Thiruppugazh class Sloka class with meaning Vishnu-sahasra nAmam class Bhagavad Gita Class Upanishads class

Upanishads class

Image
Upanishad classes started on August 3rd, 2020. IshavAsya upanishad, kEnOpanishad and MundakOpanishad has been completed. Since May 31, 2021, Chandogya Upanishad class is going on Classes are conducted every Monday, Wednesday & Friday. Timing: 6.45 am to 7.25 am Medium of communication is  Thamizh The upanishads are the foundation of Vedanta. The Chandogya Upanishad is one of the ten major upanishads. It is a very comprehensive work covering a variety of topics like various forms of worship and meditation, the theory of creation, the path to liberation etc. The range of topics covered makes it interesting and complete, benefiting a variety of seekers. If interested in this class, we strongly recommend you to listen to the introductory talks (4 nos), available at  https://www.chinmayasarveshwara.com/p/downloads.html .  Classes are through zoom. https://us02web.zoom.us/j/82235581049?pwd=RUQ2UGNmRHhNS0ZjYkVjNE9wMHBRQT09 Meeting ID : 885 0437 3427 Passcode : 247365 Other online classes

Bhagavad Gita class

Image
Bhagavad Gita classes Bhagavad Gita 3rd chapter is being taught in Thamizh Classes every Saturday, 3.00 pm to 4.00 pm Connect through google meet:  https://meet.google.com/mvd-kcig-pyw Other online classes Thirukkural Posts Thirukkural class Thiruppugazh class Sloka class with meaning Vishnu-sahasra nAmam class Bhagavad Gita Class Upanishads class

Sloka class with meaning

Image
Sloka classes are being conducted since July 1, 2020. Monday to Friday, Morning 7.30 am to 8.15 am. The classes are through zoom. https://us02web.zoom.us/j/88504373427?pwd=YXB4MWhseTc4dXJSbEl6d1VUT1djQT09 Meeting ID: 885 0437 3427 Passcode: 247365 Current text in progress - Totakashtakam The below stotrams have been completed. Kanaka-dhara-stotram Aditya-hridayam Kaala-bhairava-ashtakam Kaala-bhairava-ashtakam in Thamizh Jagannatha-ashtakam Marga-bandhu stotram  Ganesha pancha ratnam Sankata-naashana Ganesha stotram Ganesha stavam Shiva maanasa pooja Chinmaya undhipara Annapoorna stotram Shri Rama stotram Ganga stotram Meenakshi pancha ratnam Mahishasura-mardhini stotram Lalitha navaratna maalai Subramanya Bhujangam Madanamohana ashtakam Bhagavad Gita Dhyana Slokam Guru ashtakam Tapovanashatkam Shri Venkatesa Suprabhatam Shri Vaidhyanatha ashtakam Shri Kashi Vishwanatha sotram Shiva panchakam Bilwa ashtakam Dvadash jyotirlinga stotram Shiv tandava stotram Shiv aparadha kshamaapana stot

Vishnu sahasra namam class

Image
  Vishnu Sahasra namam with meaning Every month 1st Monday to Friday  Started on October 5;  Next class July 5 to July 9, 2021 71 slokas over as of June 1st week.  Vishnu-sahasra-nAmam explanation videos The classes are through zoom. https://us02web.zoom.us/j/88504373427?pwd=YXB4MWhseTc4dXJSbEl6d1VUT1djQT09 Meeting ID: 885 0437 3427 Passcode: 247365 Other online classes Thirukkural Posts Thirukkural class Thiruppugazh class Sloka class with meaning Vishnu-sahasra nAmam class Bhagavad Gita Class Upanishads class

Thiruppugazh classes

Image
Thiruppugazh chanting with meaning is taught online in google meet and youtube. Morning batch: Tuesdays & Thursdays. Morning  6.50 pm to 7.20 am Google met id:  https://meet.google.com/mvd-kcig-pyw Evening batch: Thiruppugazh chanting with meaning is taught online, youtube live sessions on  Tuesdays & Thursdays. Evening  6.45 pm to 7.15 pm To get information on song lyrics, please click the below link to get added to a group exclusively meant for this. https://chat.whatsapp.com/JSgwxXcWGC7FdjZ5FZP4NZ?lang=en Also subscribe to our channel @   https://www.youtube.com/chinmayaSarveshwara?sub_confirmation=1   Other online classes Thirukkural Posts Thirukkural class Thiruppugazh class Sloka class with meaning Vishnu-sahasra nAmam class Bhagavad Gita Class Upanishads class

Thirukkural class

Image
  Every Saturday, evening 6.00 pm to 6.45 pm. Thirukkural is taught online through live youtube sessions. Please subscribe to ChinfoTamilChannel for regular notification. Each Thirukkural is explained in simple Thamizh with necessary grammar explanation and also relevant itihAsa/ purana stories are explained. Other online classes Thirukkural Posts Thirukkural class Thiruppugazh class Sloka class with meaning Vishnu-sahasra nAmam class Bhagavad Gita Class Upanishads class

Thiruppugazh #96 kumara gurubara

Image
திருவருணை முருகா! ஒன்றும் போதாத நாயேனை ஆண்டுகொண்ட உனது திருவடிகளை ஒருபோதும் மறவேன். குமர குருபர குணதர நிசிசர திமிர தினகர சரவண பவகிரி குமரி சுதபகி ரதிசுத சுரபதி ...... குலமானுங் குறவர் சிறுமியு மருவிய திரள்புய முருக சரணென வுருகுதல் சிறிதுமில் கொடிய வினையனை யவலனை யசடனை ...... யதிமோகக்

Sevak Arunachalam Viswanathan

Image
Schooling in Chinmaya Vidyalaya Virugambakkam; BE Computer Science from Madras University. He has also been in the corporate field for almost 8 years working as a Software Engineer with Tata Consultancy Services. Of these 8 years, he spent 6 in the USA working with TCS. During this period, he got associated with Chinmaya Mission centre at Columbus, Ohio and started attending the weekly lectures, jnana yagnas and camps. He also started volunteering during weekends in activities like Balvihar, organizing camps, development of websites, etc.  In due course he along with his wife Smt. Priya Arunachalam desiring to delve deep into the study of scriptures gave up their lucrative jobs in the USA and with blessings of Pujya Guruji completed the 2 year Vedanta course in Sandeepany Sadhanalaya ashram in Mumbai.  Following this, they have been blessed by Pujya Guruji with the opportunity to serve at the Chinmaya mission ashram at Thamaraipakkam, a village 40 kms Northwest of Chennai. Currently Ar

Sevak Smt.Priya Arunachalam

Image
Having earned a Master's in Computer Science from Miami University, Oxford, Smt Priya Arunachalam worked with JP Morgan & Chase, a muti-national bank for 5 years in Columbus, Ohio. It was then with the association of Chinmaya Mission Columbus she started attending the spiritual study classes and volunteering for social causes.  Inspired by Pujya Gurudev, Swami Chinmayanandaji and desiring to delve deep into the study of scriptures, she and her husband gave up their lucrative jobs in the USA and completed the 2 year Vedanta course in Chinmaya mission ashram, Mumbai. Following this, with the blessings of Pujya Guruji, they are now serving at Thamaraipakkam village.  Currently, she plays the role of Director for CORD (Chinmaya Organisation for Rural Development), taking care of rural development activities in and around Thamaraipakkam. She is also the Correspondent of Harihara Vidyalaya school. She dedicates herself to the study and propagation of Vedanta and service to the

Welcome to Chinmaya Mission Thamaraipakkam

Image
Chinmaya Mission Thamaraipakkam is a unit of Chinmaya Mission founded by Pujya Swami Chinmayananda in the year 1989. The Ashram is named Chinmaya Sarveshwara.  The Ashram is serving the rural community through  A  charitable medical center ,  A free school named  Harihara Vidyalaya ,  Rural development programs under the banner  CORD  ( C hinmaya  O rganisation for  R ural  D evelopment).  Within the Ashram premises is the  Sarveshwara Dhyana Nilayam  consecrated in the year 1989.  Also there is a  goshala  which takes care of 7 to 10 cows The Ashram has been the home for 2 Thamizh Vedanta  courses conducted  by Pujya Swami Shridharananda during the years 1992 to 1995 and 1996 to 1999. The Missionary workers who studied Vedanta in this premises include Swami Ramakrishnananda, Swami Anuttamananda, Swami Sureshananda, Swami Sakalananda, Swami Aksharananda. The Ashram has also been home for 3 YEP courses ( Y outh  E mpowerment  P rogram) conducted by Pujya Swami Mitrananda, the resi

Thiruppugazh #95 ezhu-kadal manalai

Image
சிதம்பர முருகா! பிறவா வரம் தந்து திருவடிப் பேற்றையும் அருள். எழுகடல் மணலை அளவிடி னதிக மெனதிடர் பிறவி ...... அவதாரம் இனியுன தபய மெனதுயி ருடலு மினியுடல் விடுக ...... முடியாது

Donation to needy during lockdown

Image
The Rural development wing of Chinmaya Mission (CORD), distributed 1 month provision to the very poor affected by lock-down. 24 people have been benefited. This was donated by Rotary club of Madras Midtown. Special thanks to Rtn. Shri Keshavan ji and Rtn President Anup Raj Gauni ji for facilitating this.

Donation to Vengal PHC

Image
Madras Chinmaya Seva Trust donated an oxygen concentrator to Vengal Primary Health Care centre.

Dr. Kamala Chidambaram

Image
Dr.Kamala Chidambaram Smt. Kamala Chidambaram is an ardent devotee of pujya Gurudev and is an active volunteer in Chinmaya Sarveshwara, Thamaraipakkam. She was organising medical camps even before the inauguration of the Ashram. Along with diagnosing the patients, she also coordinated with other fellow doctors to ensure that there are minimum 3 doctors every Sunday to see to the needs of local patients. Apart from ACMC, amma also oversees the needs of the Sarveshwara Dhyana Nilayam. She actively participates in all temple rituals. She played a key role in the kumbhabishekam that was done in the year 2012. Click here  to see amma's testimonial on this place. 

Doctor Mrudula Menon

Image
Dr.Mrudula Menon Doctor Mrudula Menon  Served at ACMC from the year 1992 to 2003. She stayed in the Ashram every week for 2 to 3 days. She is instrumental for MV Diabetes team to come regularly. In the initial days, volunteers from Chennai used to come and serve. She inspired and encouraged the local village youth to volunteer for ACMC services. Kannan, the current volunteer in ACMC has become a full-timer because of her encouragement.

Murugavel panniru Thirumurai

Image
We know that Thiru Nambi AndAn Nambi had compiled the songs on Lord Shiva into 12 as panniru thirumaraigal which have about 18,300 songs sung by various adiyArgal. Similarly Thiru SengalvarAya pillai compiled the songs on Lord Muruga into 12 as Murugavel Panniru Thirumurai. As a humble effort to popularize these simple, melodious and heart rendering devotional songs on Muruga Kadavul, Chinmaya Sarveshwara Thamaraipakkam is uploading a series of these compilations. Each video has one song from each Thirumurai. By Thaipoosam we hope to be able to render 144 hymns on Kanda Kadavul. Invoking His Grace ever up on His devotee. selections - 12 sets, each containing 12 songs, 1 from each thirumurai Murugavel panniru Thirumurai - set 1  (click here for  set 1 audio ) Murugavel panniru Thirumurai - set 2  (click here for  set 2 audio ) Murugavel panniru Thirumurai - set 3  (click here for  set 3 audio ) Murugavel panniru Thirumurai - set 4  (click here for  set 4 audio ) Murugavel panniru Thirum

Thiruppugazh #94 theruvinil nadavaa

Image
அகத் துறைப் பாடல். சுவாமிநாதா! என்னை மணந்து இன்பம் அருள் தெருவினில் நடவா மடவார் திரண்டொ றுக்கும் ...... வசையாலே தினகர னெனவே லையிலே சிவந்து திக்கும் ...... மதியாலே

Thiruppugazh #93 tharuar ivar aagum

Image
சுவாமிநாதா! பொருள் வேண்டி, மூடரைப் பாடாது, அருள்வேண்டி உன்னைப் பாட அருள். தருவரிவ ராகு மென்று பொருணசையி னாடி வண்டு  தனைவிடுசொல் தூது தண்ட ...... முதலான சரசகவி மாலை சிந்து கலிதுறைக ளேச லின்ப தருமுதல தான செஞ்சொல் ...... வகைபாடி

Thiruppugazh #92 Thirumozhi urai pera

Image
முருகா! உனது திருவருளில் அன்பு இல்லாதவர்கள் படுகின்ற துன்பத்தை  அடியேன் படுகின்றேன். அடியேன் படும் துன்பத்தை ஒழித்து அருள்வாய். திருமொழி யுரைபெற அரனுன துழிபணி  செயமுன மருளிய ...... குளவோனே திறலுயர் மதுரையி லமணரை யுயிர்கழு தெறிபட மறுகிட ...... விடுவோனே

Thiruppugazh #91 thenundhu mukkanigal

Image
திருக் கயிலை நாதா! பற்றுக்கள் யாவும் அற்று,  சிவானந்தப் பேரின்பத்தில் திளைத்திருக்க அருள். தேனுந்து முக்கனிகள் பால்செங் கருப்பிளநிர் சீரும் பழித்தசிவ ...... மருளூறத் தீதும் பிடித்தவினை யேதும் பொடித்துவிழ சீவன் சிவச்சொருப ...... மெனதேறி

Thiruppugazh #90 vaadhinai adanrndhu

Image
சோலைமலை முருகா! மாதர் மயல் அற்று, உன்னைப் பணிந்து, திருவடி பெற அருள்.  வாதினை யடர்ந்த வேல்விழியர் தங்கள்  மாயமதொ ழிந்து ...... தெளியேனே மாமலர்கள் கொண்டு மாலைகள் புனைந்து

Thiruppugazh #89 anipattu anugi lyrics

Image
பழநியில் எழுந்தருளியுள்ள குமரப் பெருமாளே! உயர்ந்த நன்முக்தியை நான் பெறுவதற்கு,  நீ திருவருள் தந்தருள வேண்டும்!! அணிபட் டணுகித் திணிபட் டமனத்  தவர்விட் டவிழிக் ...... கணையாலும் அரிசுற் றுகழைத் தவர்பெற் றவளத் தவன்விட் டமலர்க் ...... கணையாலும்

Thiruppugazh #88 thamarum amarum

Image
பழநியப்பா! அடியேன் பந்த பாசங்களை விட்டு, திருவடியை அடைய அருளவேண்டும் தமரு மமரு மனையு மினிய தனமு மரசும் ...... அயலாகத் தறுகண் மறலி முறுகு கயிறு தலையை வளைய ...... எறியாதே

Thiruppugazh #87 siva mAdhudanE lyrics

Image
அடியேனுடைய வறுமையும், நோயும் தொலைய அண்ணாமலையில் எழுந்தருளிய முருகா! உனது வேலையும் மயிலையும் எனக்குத் தந்து அருள். சிவமா துடனே அநுபோ கமதாய்  சிவஞா னமுதே ...... பசியாறித் திகழ்வோ டிருவோ ரொருரூ பமதாய் திசைலோ கமெலா ...... மநுபோகி

Thiruppugazh #86 thadakkai pangayam lyrics

Image
முருகா! அடியேனை உனது திருவடிக்குத் தொண்டு செய்ய ஆண்டுகொள். தடக்கைப் பங்கயம் கொடைக்குக் கொண்டல்தண் டமிழ்க்குத் தஞ்சமென் ...... றுலகோரைத் தவித்துச் சென்றிரந் துளத்திற் புண்படுந் தளர்ச்சிப் பம்பரந் ...... தனையூசற்

Thiruppugazh #85 endhan sadalam

Image
முருகா! அடியேனது பிறவித் துயர் ஒழிய அருள். எந்தன்சட லங்கம்பல பங்கம்படு தொந்தங்களை      யென்றுந்துயர் பொன்றும்படி ...... யொருநாளே இன்பந்தரு செம்பொன்கழ லுந்துங்கழல் தந்தும்பினை      யென்றும்படி பந்தங்கெட ...... மயிலேறி

Thiruppugazh #84 magaram adhu keda

Image
முருகா! மாதர்மேல் படிந்த எனது மனம், தேவரீரின் திருவடித் தாமரையில் படியுமாறு அருள்வாய். மகரம துகெட இருகுமி ழடைசி  வாரார்ச ரங்க ...... ளெனநீளும் மதர்விழி வலைகொ டுலகினில் மனிதர் வாணாள டங்க ...... வருவார்தம்

Thiruppugazh #83 orupadhum irupadhum lyrics

Image
திருப்பருப்பத முருகா! திருவடி அருள் ஒருபது மிருபது மறுபது முடனறு முணர்வுற இருபத ...... முளநாடி உருகிட முழுமதி தழலென வொளிதிகழ் வெளியொடு வொளிபெற ...... விரவாதே

Thiruppugazh #82 veera madhan nool - lyrics

Image
சோலைமலை முருகா! பொதுமாதர்க்கு ஏவல் செய்து அழியாமல், உனது திருவடியைப் பணிந்து உய்ய அருள் வீரமத னூல்வி ளம்பு போகமட மாதர் தங்கள்  வேல்விழியி னான்ம யங்கி ...... புவிமீதே வீசுகையி னாலி தங்கள் பேசுமவர் வாயி தஞ்சொல் வேலைசெய்து மால்மி குந்து ...... விரகாகிப்

Thiruppugazh #81 iruvinai punanindhu

Image
சுவாமிநாதா! அடியேன் சிவயோகி ஆகி, உம்முடன் இரண்டறக் கலந்து, மயில் மீது உல்லாசமாக வரவேணும். இருவினை புனைந்து ஞான விழிமுனை திறந்து  நோயி னிருவினை யிடைந்து போக ...... மலமூட விருளற விளங்கி யாறு முகமொடு கலந்து பேத மிலையென இரண்டு பேரு ...... மழகான

Thiruppugazh #80 madhiyaal uththamanaagi

Image
மதியால்வித் தகனாகி மனதாலுத் ...... தமனாகிப் பதிவாகிச் சிவஞான பரயோகத் ...... தருள்வாயே நிதியேநித் தியமேயென் நினைவேநற் ...... பொருளாயோய் கதியேசொற் பரவேளே கருவூரிற் ...... பெருமாளே.

Thiruppugazh #79 pasai-attra udal vattra

Image
முருகா! இடருக்கு இடமான இந்தப் பிறவியை ஒழித்து அருள்வாய். பசையற்ற வுடல்வற்ற வினைமுற்றி நடைநெட்டி  பறியக்கை சொறியப்பல் ...... வெளியாகிப் படலைக்கு விழிகெட்ட குருடுற்று மிகநெக்க பழமுற்று நரைகொக்கி ...... னிறமாகி

Thiruppugazh #78 vizhiyaal marutti lyrics

Image
சுவாமிநாதா! பொதுமாதர் வசமாகி அழியாமல், பொற்பாத கமலத்தைத் தந்து அருள் விழியால்ம ருட்டி நின்று முலைதூச கற்றி மண்டு  விரகான லத்த ழுந்த ...... நகையாடி விலையாக மிக்க செம்பொன் வரவேப ரப்பி வஞ்ச விளையாட லுக்கி சைந்து ...... சிலநாள்மேல்

Thiruppugazh #77 arivazhiya mayal peruga

Image
திருவடி சேருமாறு அருள வேண்டல் அறிவழிய மயல்பெருக வுரையுமற விழிசுழல  அனலவிய மலமொழுக ...... அகலாதே அனையுமனை யருகிலுற வெருவியழ வுறவுமழ அழலினிகர் மறலியெனை ...... யழையாதே

Thiruppugazh #76 vinaikku inamaagum

Image
திருத்தணிகை வேலா! பிறவிக் குழியில் விழுந்து வேதனைப்பட்டு அழியாமல், உன் திருப்புகழை ஓதி உய்ய அருள் வினைக்கின மாகுத் தனத்தினர் வேளம்  பினுக்கெதி ராகும் ...... விழிமாதர் மிகப்பல மானந் தனிற்புகு தாவெஞ் சமத்திடை போய்வந் ...... துயர்மூழ்கிக்

Thiruppugazh #75 endha thigaiyinum

Image
சுவாமிநாதா! பிறவி அலையில் யான் புகுதாமல், உம்மை வழிபட்டு உய்ய, இச் சபையில் வந்து அருள். எந்தத் திகையினு மலையினு முவரியி  னெந்தப் படியினு முகடினு முளபல எந்தச் சடலமு முயிரியை பிறவியி ...... னுழலாதே இந்தச் சடமுட னுயிர்நிலை பெறநளி னம்பொற் கழலிணை களில்மரு மலர்கொடு என்சித் தமுமன முருகிநல் சுருதியின் ...... முறையோடே

Thiruppugazh #74 eththanai kalaadhi

Image
திருத்தணிகை வேலா! திருவடி அருள்வாய் எத்தனைக லாதி சித்தங் கெத்தனைவி யாதி பித்தங் கெத்தனைச ராச ரத்தின் ...... செடமான எத்தனைவி டாவெ ருட்டங் கெத்தனைவ லாண்மை பற்றங் கெத்தனைகொ லூனை நித்தம் ...... பசியாறல்

Thiruppugazh #73 surudhi maraigal

Image
முருகா! ஆராலும் காண முடியாத தேவரீரது அடிமலரை அடியேன் காண அறிவுக்குள் அறியும் அறிவைத் தந்து அருள் புரிவீர். சுருதி மறைக ளிருநாலு திசையி லதிபர் முநிவோர்கள் துகளி லிருடி யெழுபேர்கள் ...... சுடர்மூவர் சொலவில் முடிவில் முகியாத பகுதி புருடர் நவநாதர் தொலைவி லுடுவி னுலகோர்கள் ...... மறையோர்கள்

Thiruppugazh #72 athala sEdanArAda

Image
அதல சேட னாராட அகில மேரு மீதாட  அபின காளி தானாட ...... அவளோடன் றதிர வீசி வாதாடும் விடையி லேறு வாராட அருகு பூத வேதாள ...... மவையாட

Thiruppugazh manamE unakku urudhi

Image
மனமே! உனக்கு நான் நன்மையே சொல்வேன். முருகப் பெருமானே உனக்கு நன்மையைத் தருபவன். அவனைத் தொழுது ஈடேறுவாய். மனமே உனக்குறுதி புகல்வே னெனக்கருகில் வருவா யுரைத்தமொழி ...... தவறாதே மயில்வாக னக்கடவுள் அடியார் தமக்கரசு மனமாயை யற்றசுக ...... மதிபாலன்

Thiruppugazh #70 ezhu thigazh bhuvana

Image
முருகா! உன்னையே நினைந்து உருகும் இந்தப் பெண்ணின் தனிமை தீர அருள் எழுதிகழ் புவன நொடியள வதனி  லியல்பெற மயிலில் ...... வருவோனே இமையவர் பரவி யடிதொழ அவுணர் மடிவுற விடுவ ...... தொருவேலா

Thiruppugazh seelam ula thaayar

Image
சோலைமலை முருகா! உலக மயக்கில் ஆழும் மாயவினையைத் தீர்த்து, உனது திருவடியைப் பணிய அருள். சீலமுள தாயர் தந்தை மாதுமனை யான மைந்தர் சேருபொரு ளாசை நெஞ்சு ...... தடுமாறித் தீமையுறு மாயை கொண்டு வாழ்வுசத மாமி தென்று தேடினது போக என்று ...... தெருவூடே

Thiruppugazh #68 oru pozhudhum

Image
பிறவி அற நினைக்கின்றேன்; ஆசை அறவில்லையே. ஒருபொழுது மிருசரண நேசத் தேவைத் ...... துணரேனே உனதுபழ நிமலையெனு மூரைச் சேவித் ...... தறியேனே பெருபுவி லுயர்வரிய வாழ்வைத் தீரக் ...... குறியேனே பிறவியற நினைகுவனெ னாசைப் பாடைத் ...... தவிரேனோ

Thiruppugazh avaa maruvinaa vasudhai

Image
சுவாமிநாதா!  மூவாசையால் வருந்தாமல், திருவடியில் வர அருள் அவாமரு வினாவசு தைகாணும டவாரெனு மவார்கனலில் வாழ்வென் ...... றுணராதே அராநுக ரவாதையு றுதேரைக திநாடும றிவாகியுள மால்கொண் ...... டதனாலே

Thiruppugazh karugi agandru lyrics

Image
வாசனை வீசுகின்ற மாலைகள் பொருந்திய பரிசுத்தமான, நன்மை செய்யும் திருவடியை என்று பெறுவேனோ? கருகிய கன்று வரிசெறி கண்கள்  கயல்நிக ரென்று ...... துதிபேசிக் கலைசுரு ளொன்று மிடைபடு கின்ற கடிவிட முண்டு ...... பலநாளும்

Thiruppugazh saruvumbadi vandhanan

Image
சருவும்படி வந்தனன் இங்கித மதனின்றிட அம்புலி யுஞ்சுடு தழல்கொண்டிட மங்கையர் கண்களின் ...... வசமாகிச் சயிலங்கொளு மன்றல்பொ ருந்திய பொழிலின்பயில் தென்றலும் ஒன்றிய தடவஞ்சுனை துன்றியெ ழுந்திட ...... திறமாவே

Thiruppugazh apakara nindhai

Image
உபதேச மந்திரப் பொருளால் உனை நினைந்து உய்ய அருள் அபகார நிந்தைபட் ...... டுழலாதே  அறியாத வஞ்சரைக் ...... குறியாதே உபதேச மந்திரப் ...... பொருளாலே உனைநானி னைந்தருட் ...... பெறுவேனோ

Thiruppugazh nAvEru paa manaththa

Image
சுவாமிநாதா! உம்மோடு இரண்டறக் கலந்து இன்பம் உற, உபதேசம் அருள் நாவேறு பாம ணத்த பாதார மேநி னைத்து நாலாறு நாலு பற்று ...... வகையான நாலாரு மாக மத்தி னூலாய ஞான முத்தி நாடோறு நானு ரைத்த ...... நெறியாக

Thiruppugazh thOlodu moodiya

Image
முருகா! உலகத் துன்பம் அற, திருவருள் புரிந்து மெய்ஞ்ஞான தவத்தைத் உண்டாக்கச் செய்யாதோ? தோலொடு மூடிய கூரையை நம்பிப் பாவையர் தோதக லீலைநி ரம்பிச் சூழ்பொருள் தேடிட வோடிவ ருந்திப் ...... புதிதான தூதொடு நான்மணி மாலைப்ர பந்தக் கோவையு லாமடல் கூறிய ழுந்தித் தோமுறு காளையர் வாசல்தொ றும்புக் ...... கலமாருங்

Thiruppugazh jeya jeya arunaath thiri

Image
திருவருணை முருகா! திருவைந்தெழுத்து மந்திரத்தை ஓதி, பேரின்பக் கடலில் அடியேன் திளைக்க அருள். செயசெய அருணாத் திரிசிவ யநமச்  செயசெய அருணாத் திரிமசி வயநச் செயசெய அருணாத் திரிநம சிவயத் ...... திருமூலா செயசெய அருணாத் திரியந மசிவச் செயசெய அருணாத் திரிவய நமசிச் செயசெய அருணாத் திரிசிவ யநமஸ்த் ...... தெனமாறி

Thiruppugazh thunbam kondu

Image
முருகன் திருவடிக்குத் தொண்டு பட்டு உய்ய துன்பங்கொண் டங்கமெ லிந்தற  நொந்தன்பும் பண்பும றந்தொளி துஞ்சும்பெண் சஞ்சல மென்பதி ...... லணுகாதே இன்பந்தந் தும்பர்தொ ழும்பத கஞ்சந்தந் தஞ்சமெ னும்படி யென்றென்றுந் தொண்டுசெ யும்படி ...... யருள்வாயே

Thiruppugazh kaaranam adhaaga vandhu

Image
சோலைமலை முருகா! அடியேன் காலன் வசம் ஆகாமல், ஞானநடனம் புரிந்து வருவாய். காரணம தாக வந்து ...... புவிமீதே காலனணு காதி சைந்து ...... கதிகாண நாரணனும் வேதன் முன்பு ...... தெரியாத ஞானநட மேபு ரிந்து ...... வருவாயே

Thiruppugazh Thirumagal ulAvum

Image
மனமே! முருகனைச் சிந்தனை செய் திருமகளு லாவு மிருபுயமு ராரி திருமருக நாமப் ...... பெருமாள்காண் செகதலமும் வானு மிகுதிபெறு பாடல் தெரிதருகு மாரப் ...... பெருமாள்காண்

Thiruppugazh karuvadindhu

Image
முருகா! பிறவியில் உழன்றது போதும் திருவருள் பெற அருள்வாய் கருவடைந்து பத்துற்ற திங்கள் வயிறிருந்து முற்றிப்ப யின்று கடையில்வந்து தித்துக்கு ழந்தை ...... வடிவாகிக்

Thiruppugazh Thandai ani vendaiyum

Image
திருப் பெருவடிவங்கொண்டு நடித்த திருவடிகளின் நடனத்தைச் செந்திலிலும் காட்டியருளிய கந்தவேளே!  தேவரீரது அழகிய திருவுருவம் எனது கண்குளிரத் தோன்ற வேண்டும். தண்டையணி வெண்டையங் கிண்கிணிச தங்கையுந்  தண்கழல்சி லம்புடன் ...... கொஞ்சவேநின் தந்தையினை முன்பரிந் தின்பவுரி கொண்டுநன் சந்தொடம ணைந்துநின் ...... றன்புபோலக்

Thiruppugazh bakthiyaal yaan unai

Image
முருகா! திருப்புகழால் உம்மைத் துதித்து, முத்திப் பெருவாழ்வைச் சேர அருள். பத்தியால் யானுனைப் ...... பலகாலும்  பற்றியே மாதிருப் ...... புகழ்பாடி முத்தனா மாறெனைப் ...... பெருவாழ்வின் முத்தியே சேர்வதற் ...... கருள்வாயே

Thiruppugazh iruvar mayalo

Image
வேலாயுதரே!  சூரபன்மனை அட்ட சுப்பிரமணிய மூர்த்தியே!  திருவருணையில் எழுந்தருளி உள்ளவரே!  என் முறை கேட்டு எளியேனை ஆட்கொண்டு அருள்வீர் இருவர் மயலோ அமளி விதமோ எனென செயலோ ...... அணுகாத இருடி அயன்மா லமர ரடியா ரிசையு மொலிதா ...... னிவைகேளா

Thiruppugazh dhidamili sat gunam ili

Image
திடமிலிசற் குணமிலிநற் றிறமிலியற் ...... புதமான  செயலிலிமெய்த் தவமிலிநற் செபமிலிசொர்க் ...... கமுமீதே இடமிலிகைக் கொடையிலிசொற் கியல்பிலிநற் ...... றமிழ்பாட இருபதமுற் றிருவினையற் றியல்கதியைப் ...... பெறவேணும்

Thiruppugazh kudi vaazhkkai annai

Image
வள்ளிமலை நாதா! மரணம் வரும் முன்உன் சரணம் அருள் குடிவாழ்க்கை யன்னை மனையாட்டி பிள்ளை குயில்போற்ப்ர சன்ன ...... மொழியார்கள் குலம்வாய்த்த நல்ல தனம்வாய்த்த தென்ன குருவார்த்தை தன்னை ...... யுணராதே

Thiruppugazh lyrics Vedha verpile

Image
வேதவெற்பிலும் தினைப்புனத்திலும் வாழும் அழகரே!  வள்ளி மணவாளரே!  சிவனாருக்கு ஒரு மொழி யுரைத்த குருபரரே!  அடியேனுக்கு நல்லறிவைப் புகன்று ஆட்கொள்வீர். வேத வெற்பி லேபு னத்தில் மேவி நிற்கு ...... மபிராம வேடு வச்சி பாத பத்ம மீது செச்சை ...... முடிதோய ஆத ரித்து வேளை புக்க ஆறி ரட்டி ...... புயநேய ஆத ரத்தோ டாத ரிக்க ஆன புத்தி ...... புகல்வாயே