Posts

Showing posts from December, 2020

Thiruppugazh mundhu thamizh maalai

Image
யாகரக்ஷகரே!  தமிழ் மாலையை யணிபவரே!  தேவசகாயரே!  சேவற் கொடி யுடையவரே!  வணக்கம் புரிவாரது நேயரே!  குன்றெறிந்த குமாரமூர்த்தியே!  வள்ளி தேவசேனா சமேதரே!  அடியார்க்கு அன்பரே!  அசுரகுலகாலரே!  செந்திலதிபரே!  தமிழ்ப்பாக்களைப் பாடி அழிகின்ற மனிதர்கள் வாசல் தோறும் அலையாமலும், பண்டை வினை நீங்கவும், பெண்ணாசை அறவும், செம்பொன் மயில்மீது வந்தருள்வீர். முந்துதமிழ் மாலை கோடிக் கோடி சந்தமொடு நீடு பாடிப் பாடி முஞ்சர்மனை வாசல் தேடித் தேடி ...... யுழலாதே முந்தைவினை யேவ ராமற் போக மங்கையர்கள் காதல் தூரத் தேக முந்தடிமை யேனை யாளத் தானு ...... முனைமீதே

Thiruppugazh anbaaga vandhu

Image
முருகா! அடியேன் அறியாமையால் அலையாமல், நினைத்த இடத்தில் வந்து அருள் புரிவாய். அன்பாக வந்து உன்றாள் பணிந்து  ஐம்பூத மொன்ற ...... நினையாமல் அன்பால் மிகுந்து நஞ்சாரு கண்க ளம்போரு கங்கள் ...... முலைதானும்

Thiruppugazh iruppaval thiruppugazh lyrics

Image
திருத்தணி முருகா!  மாதர் மயக்கில் விழாது,  திருப்புகழடியாரை போற்ற அருள் புரிவாய். இருப்பவல் திருப்புகழ் விருப்பொடு படிப்பவர்  இடுக்கினை யறுத்திடு ...... மெனவோதும் இசைத்தமிழ் நடத்தமி ழெனத்துறை விருப்புட னிலக்கண இலக்கிய ...... கவிநாலுந்

Bhagavad Gita Relay Jnana Yagna

Image
Chinmaya HariHara Vidyalaya Teachers conducted Bhagavad Gita relay jnana yagna. They expressed their gratitude & reverence to Param Pujya Gurudev Tapovan Maharaj and Guruparampara on the occasion of Tapovan Jayanthi & Gita Jayanthi 2020. Various topics from Chapters 1, 2, 3, 9 and 14 of Bhagavad Gita were presented by the teachers in the Relay yagna.

Thiruppugazh saravana bhava nidhi

Image
திருவேங்கட முருகா! உலகத் துன்பங்களில் இருந்து விடுபட்டு உன் திருவடி அடைய அருள். சரவண பவநிதி யறுமுக குருபர  சரவண பவநிதி யறுமுக குருபர சரவண பவநிதி யறுமுக குருபர ...... எனவோதித் தமிழினி லுருகிய வடியவ ரிடமுறு சனனம ரணமதை யொழிவுற சிவமுற தருபிணி துளவர மெமதுயிர் சுகமுற ...... வருள்வாயே

Samashti pArAyanam

  Chanting on December 18th, Friday Stotram verses   Will be chanted by GangA stOtram   Full Himabindu Meenakshi pancharatnam     Full    Lalitha Navarata maalai     Full   Rajeswari Natarajan Geeta Dhyana Slokam Full    Arulmozhi Rajendraprasad Chinmaya undhipara (Tamil) Full Subramanya Bhujangam 1-11 12 - 22 23 - 33    MadanamOhana ashtakam Full             

Thiruppugazh adhirum kazhal panindhu

Image
முருகா! அடியேன் உள்ளத்தில் இருந்து, துன்பங்களையும் ஐயங்களையும் அகற்றி அருள் அதிருங் கழல்ப ணிந்து ...... னடியேனுன் அபயம் புகுவ தென்று ...... நிலைகாண இதயந் தனிலி ருந்து ...... க்ருபையாகி இடர்சங் கைகள்க லங்க ...... அருள்வாயே

Thiruppugazh iyal isaiyil uchitha

Image
வள்ளி நாயகரே!  செந்திற் குமாரரே!  தேவரீரை அடியேனுடைய உள்ளத்தில் அறிய அன்பைத் தருவீர். இயலிசையி லுசித வஞ்சிக் ...... கயர்வாகி  இரவுபகல் மனது சிந்தித் ...... துழலாதே உயர்கருணை புரியு மின்பக் ...... கடல்மூழ்கி உனையெனது ளறியு மன்பைத் ...... தருவாயே

Thiruppugazh Thandha pasidhanai

Image
உமாதேவியாரது ஞானப்பாலையுண்ட வேல் வீரரே! சந்திர மௌலீசரது திருக்குமாரரே! செந்திலம்பதியில் வாழும் பெருமாளே! அந்தகன் வருகின்ற சமயத்தில், “இவன் நமது அன்பன்” என்று சொல்லுவதற்காக மயில்மிசை வரவேணும் தந்த பசிதனைய றிந்து முலையமுது தந்து முதுகுதட ...... வியதாயார் தம்பி பணிவிடைசெய் தொண்டர் பிரியமுள தங்கை மருகருயி ...... ரெனவேசார்

Thiruppugazh aingaranai otha manam

Image
இபமாமுகன் தனக்கு இளையவேர! கொங்கணகிரியில் வாழும் குமாரக் கடவுளே! மனம் அடங்கவும், தமிழால் துதிக்கவும், மேலைவெளிக்கு வழியும், இன்பநிலையும் தியான நிலையும், அரசர் நன்னெறி நிற்கவும், திருவருட் செல்வமும் தந்தருள்வீர் ஐங்கரனை யொத்தமன மைம்புலம கற்றிவள  ரந்திபக லற்றநினை ...... வருள்வாயே அம்புவித னக்குள்வளர் செந்தமிழ்வ ழுத்தியுனை அன்பொடுது திக்கமன ...... மருள்வாயே தங்கியத வத்துணர்வு தந்தடிமை முத்திபெற சந்திரவெ ளிக்குவழி ...... யருள்வாயே

Sangu abhishekam 2020

Image
Hari Om. SANGU ABHISHEKAM Every year, on the last Monday of kaarthigai month, Lord Sarveshwara is specially worshiped through homam and sangu abhishekam. This year aghora-astra homam will be performed.

Thiruppugazh nAlum aindhu vAsal

Image
சிவகுருவே!  திருமால் மருகரே! செந்திலாண்டவரே!  இந்த உடம்புடன் கூடித் துன்புறாமல் ஞான வாழ்வை அருள்வீர். நாலு மைந்து வாசல் கீறு தூறு டம்பு கால்கை யாகி  நாரி யென்பி லாகு மாக ...... மதனூடே நாத மொன்ற ஆதி வாயில் நாட கங்க ளான ஆடி நாட றிந்தி டாம லேக ...... வளராமுன் நூல நந்த கோடி தேடி மால்மி குந்து பாரு ளோரை நூறு செஞ்சொல் கூறி மாறி ...... விளைதீமை