Posts

Showing posts from August, 2021

Thiruppugazh #105 ekamaai palavaai

Image
ஏக மாய்ப்பல வாய்ச்சிவ போக மாய்த்தெளி வாய்ச்சிவ  மீதெ னாக்குரு வார்த்தையை ...... யுணராதே ஏழு பார்க்கும்வி யாக்கிரன் யானெ னாப்பரி தேர்க்கரி யேறு மாப்பிறு மாப்புட ...... னரசாகி தோகை மார்க்கொரு காற்றொலை யாத வேட்கையி னாற்கெடு சோர்வி னாற்கொடி தாக்கையை ...... யிழவாமுன் சோதி காட்டவ ராச்சுத நாத னார்க்கருள் போற்றிய தூரி தாப்பர மார்த்தம ...... தருள்வாயே நாக மேற்றுயில் வார்க்கய னான பேர்க்கரி யார்க்கொரு ஞான வார்த்தையி னாற்குரு ...... பரனாய நாத நாட்டமு றாப்பல காலும் வேட்கையி னாற்புகல் நாவ லோர்க்கரு ளாற்பத ...... மருள்வாழ்வே வேக மேற்கொ ளராப்புடை தோகை மேற்கொடு வேற்கொடு வீர மாக்குலை யாக்குல ...... வரைசாய மேலை நாட்டவர் பூக்கொடு வேல போற்றியெ னாத்தொழ வேலை கூப்பிட வீக்கிய ...... பெருமாளே. #################### Eka mAyppala vAycciva pOka mAyththeLi vAycciva meethe nAkkuru vArththaiyai ...... yuNarAthE Ezhu pArkkumvi yAkkiran yAne nAppari thErkkari yERu mAppiRu mAppuda ...... narasAki thOkai mArkkoru kAtRolai yAtha vEtkaiyi nARkedu sOrvi nARkodi thAkkaiyai ...

Thiruppugazh #104 agalvinai utsaar

Image
முருகா! திருவடியைப் பற்ற அருள் வேண்டல் அகல்வினை யுட்சார் சட்சம யிகளொடு வெட்கா தட்கிடு      மறிவிலி வித்தா ரத்தன ...... மவிகார அகில்கமழ் கத்தூ ரித்தனி யணைமிசை கைக்கா சுக்கள      வருள்பவர் நட்பே கொட்புறு ...... மொருபோதன் பகலிர விற்போ திற்பணி பணியற விட்டா ரெட்டிய      பரமம யச்சோ திச்சிவ ...... மயமாநின் பழநித னிற்போ யுற்பவ வினைவிள கட்சேர் வெட்சிகு      ரவுபயில் நற்றாள் பற்றுவ ...... தொருநாளே புகலிவ னப்பே றப்புகல் மதுரைமன் வெப்பா றத்திகழ்      பொடிகொடு புற்பாய் சுற்றிகள் ...... கழுவேறப் பொருதச மர்த்தா குத்திர துரகமு கக்கோ தைக்கிடை      புலவரில் நக்கீ ரர்க்குத ...... வியவேளே இகல்படு நெட்டூர் பொட்டெழ இளநகை யிட்டே சுட்டருள்      எழுபுவி துய்த்தார் மைத்துனர் ...... மதலாய்வென் றிடரற முப்பால் செப்பிய கவிதையின் மிக்கா ரத்தினை      யெழுதிவ னத்தே யெற்றிய ...... பெருமாளே ############# agalvinai yutsAr satchama yikaLodu vetkA thatkidu      maRivili viththA raththana ...... mavikAra akilkamazh kaththU riththani yaNaimisai kaikkA sukkaLa      varuLpavar natpE kotpuRu ...... morupOthan pakalira viRpO thi

Thiruppugazh #103 ennaal pirakkavum

Image
முருகா! குருமூர்த்தியே! அடியேனுக்கு ஒரு உரிமையும் இல்லை. எல்லாம் உமது உடைமை. எல்லாம் உமது செயல். என்னால் பிறக்கவும் என்னா லிறக்கவும்  என்னால் துதிக்கவும் ...... கண்களாலே என்னா லழைக்கவும் என்னால் நடக்கவும் என்னா லிருக்கவும் ...... பெண்டிர்வீடு என்னால் சுகிக்கவும் என்னால் முசிக்கவும் என்னால் சலிக்கவும் ...... தொந்தநோயை என்னா லெரிக்கவும் என்னால் நினைக்கவும் என்னால் தரிக்கவும் ...... இங்குநானார் கன்னா ருரித்தஎன் மன்னா எனக்குநல் கர்ணா மிர்தப்பதம் ...... தந்தகோவே கல்லார் மனத்துட னில்லா மனத்தவ கண்ணா டியிற்றடம் ...... கண்டவேலா மன்னான தக்கனை முன்னாள்மு டித்தலை வன்வாளி யிற்கொளும் ...... தங்கரூபன் மன்னா குறத்தியின் மன்னா வயற்பதி மன்னா முவர்க்கொரு ...... தம்பிரானே. ######################### ennAl piRakkavum ennAl iRakkavum ennAl thudhikkavum ...... kaNgaLAlE ennAl azhaikkavum ennAl nadakkavum ennAl irukkavum ...... peNdir veedu ennAl sukikkavum ennAl musikkavum ennAl salikkavum ...... thondha nOyai ennAl erikkavum ennAl ninaikkavum ennAl thar

Bhagavad Gita Summary Classes

Image
Shrimad Bhagavad Gita - A Synopsis of 18 chapters 4G - Go through Gita, Grow through Gita - Pujya Gurudev Swami Chinmayananda ji -------------------------------------- 18 chapters in 18 weekends Begins Saturday, August 28, 2021 -------------------------------------- Weekend Classes in English Saturdays and Sundays 6.45 pm to 7.30 pm -------------------------------------- Classes by Smt. Priya Arunachalam, Spiritual Mentor, Chinmaya Mission Thamaraipakkam Sessions will be held through zoom https://us02web.zoom.us/j/88504373427?pwd=YXB4MWhseTc4dXJSbEl6d1VUT1djQT09 Zoom Meeting ID: 885 0437 3427 Passcode: 247365 -------------------------------------- Eligibility - Open mind and basic English :-) Entry free! Registration MUST! https://forms.gle/hZqmYVPbNh88nvNN8 Other online classes Thirukkural Posts Thirukkural class Thiruppugazh class Sloka class with meaning Vishnu-sahasra nAmam class Bhagavad Gita Class Upanishads class Bhagavad Gita Summary Classes Bhagavad Gita Chanting

Thiruppugazh #102 vanjaththudan-oru

Image
வஞ்சத் துடனொரு நெஞ்சிற் பலநினை  வஞ்சிக் கொடியிடை ...... மடவாரும் வந்திப் புதல்வரும் அந்திக் கிளைஞரு மண்டிக் கதறிடு ...... வகைகூர அஞ்சக் கலைபடு பஞ்சிப் புழுவுடல் அங்கிக் கிரையென ...... வுடன்மேவ அண்டிப் பயமுற வென்றிச் சமன்வரும் அன்றைக் கடியிணை ...... தரவேணும் கஞ்சப் பிரமனை அஞ்சத் துயர்செய்து கன்றச் சிறையிடு ...... மயில்வீரா கண்டொத் தனமொழி அண்டத் திருமயில் கண்டத் தழகிய ...... திருமார்பா செஞ்சொற் புலவர்கள் சங்கத் தமிழ்தெரி செந்திற் பதிநக ...... ருறைவோனே செம்பொற் குலவட குன்றைக் கடலிடை சிந்தப் பொரவல ...... பெருமாளே ########################## vanjath thudanoru nenjiR palaninai vanjik kodiidai ...... madavArum vandhip pudhalvarum andhik kiLainyaru maNdik kadhaRidu ...... vagaikUra anjak kalaipadu panjip puzhuudal angik kiraiyena ...... udanmEva aNdip bayamuRa vendRic chamanvarum andRaik kadiyiNai ...... tharavENum kanjap piRamanai anjath thuyarseydhu kandRach chiRaiyidum ...... ayilveerA kaNdOth thanamozhi aNdath thirumayil kaNda

Thiruppugazh #101 vindhadhin oori

Image
சிவகுமாரரே!  வள்ளி மணவாளரே!  செந்திலாண்டவரே!  என் பிறவிக் களையாறத் திருவடிமலரைத் தருவீர் . விந்ததி னூறி வந்தது காயம் வெந்தது கோடி ...... யினிமேலோ விண்டுவி டாம லுன்பத மேவு விஞ்சையர் போல ...... அடியேனும் வந்துவி நாச முன்கலி தீர வண்சிவ ஞான ...... வடிவாகி வன்பத மேறி யென்களை யாற வந்தருள் பாத ...... மலர்தாராய் எந்தனு ளேக செஞ்சுட ராகி யென்கணி லாடு ...... தழல்வேணி எந்தையர் தேடு மன்பர்ச காய ரெங்கள்சு வாமி ...... யருள்பாலா சுந்தர ஞான மென்குற மாது தன்றிரு மார்பி ...... லணைவோனே சுந்தர மான செந்திலில் மேவு கந்தசு ரேசர் ...... பெருமாளே #################################### vindhadhin URi vandhadhu kAyam vendhadhu kOdi ...... inimElO viNdu vidAmal un padha mEvu vinjayar pOla ...... adiyEnum vandhu vinAsa mun kali theera vaN siva nyAna ...... vadivAgi vanpadham ERi en kaLaiyARa vandharuL pAdha ...... malar thArAy endhan uLEga sen chudarAgi en kaNilAdu ...... thazhal vENi endhaiyar thEdum anbar sahAyar engaLsu wAmi ...... aruL bAlA sun

VEL Vriththam 10

Image
வலாரியல லாகுலமி லாதகல வேகரிய  மாலறியு நாலு மறைநூல் வலானலை விலானசி விலான்மலை விலானிவர் மநோலய உலாசம் உறவே உலாவரு கலோலம கராலய சலங்களும் உலோகநிலை நீர்நிலையிலா வொலாவொலி நிசாசரர் உலோகம தெலாமழல் உலாவிய நிலாவு கொலைவேல் சிலாவட கலாவிநொ தவாசிலி முகாவிலொச னாசின சிலாத ணிவிலா சிலாமலர் எலாமதிய மோதமதி சேலொழிய சேவக சராப முகிலாம் விலாசகலி யாணகலை சேரபசு மேலைமுலை மேவிய விலாச அகலன் விலாழியி னிலாழியகல் வானில்அனல் ஆரவிடு வேழம்இளை ஞன்கை வேலே.

VEL Vriththam 9

Image
தேடுதற் கரிதான நவமணி அழுத்தியிடு செங்கரனை யமுதம் வாய்கொள் செயமளித் தருளெனக் கெனஉவப் பொடுவந்து சேவடி பிடித்ததெனவும் நீடுமைக் கடல்சுட்ட திற்கடைந் தெழுகடலும் நீயெமைக் காக்க எனவும் நிபிடமுடி நெடியகிரி எந்தமைக் காவெனவும் நிகழ்கின்ற துங்கநெடுவேல் ஆடுமைக் கணபணக் கதிர்முடிப் புடையெயிற் றடலெரிக் கொடிய உக்ர அழல்விழிப் படுகொலைக் கடையகட் செவியினுக் கரசினைத் தனியெடுத்தே சாடுமைப் புயலெனப் பசுநிறச் சிகரியிற் றாய்திமித் துடனடிக்குஞ் சமரமயில் வாகனன் அமரர்தொழு நாயகன் சண்முகன் தன்கை வேலே.

VEL Vriththam 8

Image
மாமுதல் தடிந்துதண் மல்குகிரி யூடுபோய்  வலியதா னவர்மார்பிடம் வழிகண்டு கமலபவ னத்தனைச் சிறையிட்டு மகவான் தனைச்சி றைவிடுத் தோமவிரு டித்தலைவர் ஆசிபெற் றுயர்வானில் உம்பர்சொற் றுதிபெற்றுநா உடையகீ ரன்தனது பாடல்பெற் றுலகுதனில் ஒப்பில்புகழ் பெற்ற வைவேல் சோமகல சப்ரபா லங்கார தரஜடா சூடிகா லாந்தகாலர் துங்கரக்ஷ கத்ரோண கட்ககுலி சஞ்சூல துரககே சரமாம்பரச் சேமவட வாம்புயப் பரணசங் காபரண திகம்பர த்ரியம்பகமகா தேவ நந்தனகஜா நநசகோ தரகுகன் செம்பொற் றிருக்கை வேலே.

VEL Vriththam 7

Image
அண்டங்கள் ஒருகோடி ஆயினுங் குலகிரி  அநந்தமா யினுமேவினால் அடையவுரு விப்புறம் போவதல் லதுதங்கல் அறியாது சூரனுடலைக் கண்டம் படப்பொருது காலனுங் குலைவுறுங் கடியகொலை புரியு மதுசெங் கநகா சலத்தைக் கடைந்துமுனை யிட்டுக் கடுக்கின்ற துங்க நெடுவேல் தண்டந் தநுத்திகிரி சங்குகட் கங்கொண்ட தானவாந் தகன்மாயவன் தழல்விழிக் கொடுவரிப் பருவுடற் பஃறலைத் தமனியச் சுடிகையின் மேல் வண்டொன்று கமலத்து மங்கையுங் கடல்ஆடை மங்கையும் பதம்வருடவே மதுமலர்க் கண்துயில் முகுந்தன்மரு கன்குகன் வாகைத் திருக்கை வேலே.