Posts

Showing posts from June, 2021

Thiruppugazh #100 agara mudhalena

Image
மெளன உபதேசமந்திரத்தை உன் பழைய அடிமையாகிய அடியேனுக்கும் புரியும்படி இனிமையாக உபதேசித்து அருள்வாயாக. அகரமுத லெனவுரைசெய் ஐம்பந்தொ ரக்ஷரமும் அகிலகலை களும்வெகுவி தங்கொண்ட தத்துவமும் அபரிமித சுருதியும டங்குந்த னிப்பொருளை எப்பொருளு ...... மாய அறிவையறி பவரறியும் இன்பந்த னைத்துரிய முடிவைஅடி நடுமுடிவில் துங்கந்த னைச்சிறிய அணுவையணு வினின்மலமு நெஞ்சுங்கு ணத்ரயமு மற்றதொரு ...... காலம்

Thiruppugazh #99 nilayaadha samudhiram

Image
வள்ளி மணவாளரே! திருப்புகழைப் பாடுவித்து அடியவரை ஆட்கொள்பவரே! தணிகைமலை மேவு பவரோக வைத்திய நாதரே! நிலையாத சமுசாரமாகிய கடலினின்றும் அடியேனைக் கரையேற்றி ஆட்கொள்வீர். நிலையாத சமுத்திர மான சமுசார துறைக்கணின் மூழ்கி நிசமான தெனப்பல பேசி ...... யதனூடே நெடுநாளு முழைப்புள தாகி பெரியோர்க ளிடைக்கர வாகி நினைவால்நி னடித்தொழில் பேணி ...... துதியாமல்

Thiruppugazh #98 uruverave jebiththu

Image
முருகா! சற்குருநாரைப் பெற்று உய்ய அருள் உருவேற வேஜெ பித்து வொருகோடி யோம சித்தி  யுடனாக ஆக மத்து ...... கந்துபேணி உணர்வாசை யாரி டத்து மருவாது வோரெ ழுத்தை யொழியாது வூதை விட்டி ...... ருந்துநாளும்

Thiruppugazh #97 kazhai muthu maalai

Image
முருகா! முத்துமாலைகள் திருமார்பில் விளங்க அடியார் குழுவுடன் மயில்மிசை வந்து அடியேனை ஆட்கொண்டு அருள். கழைமுத்து மாலை புயல்முத்து மாலை  கரிமுத்து மாலை ...... மலைமேவுங் கடிமுத்து மாலை வளைமுத்து மாலை கடல்முத்து மாலை ...... யரவீனும் அழல்முத்து மாலை யிவைமுற்று மார்பி னடைவொத்து லாவ ...... அடியேன்முன் அடர்பச்சை மாவி லருளிற்பெ ணோடு மடிமைக்கு ழாமொ ...... டருள்வாயே மழையொத்த சோதி குயில்தத்தை போலு மழலைச்சொ லாயி ...... யெமையீனு மதமத்த நீல களநித்த நாதர் மகிழ்சத்தி யீனு ...... முருகோனே செழுமுத்து மார்பி னமுதத்தெய் வானை திருமுத்தி மாதின் ...... மணவாளா சிறையிட்ட சூரர் தளைவெட்டி ஞான திருமுட்ட மேவு ...... பெருமாளே. ######################### kazhai muththu mAlai puyal muththu mAlai kari muththu mAlai ...... malaimEvum kadi muththu mAlai vaLai muththu mAlai kadal muththu mAlai ...... araveenum azhal muththu mAlai ivai mutru mArbin adai voth ulAva ...... adiyEnmun adar pachchai mAvil aruLiR peNOdum adimaik kuzhAmod ...... aruLvAyE mazhaiyoththa jOthi ku

International Yoga Day 2021

Image
A tribute to our yogic guru Sage Patanjali. Harihara Vidyalaya celebrated International yoga day 2021. The children learnt the history, significance and the benefits of yoga. They displayed different yoga postures like Chakrasana, Dhanur Asana, Trataka Yoga and Surya Namaskaram. Harihara Vidyalaya link has more information about this unique school.

Thirukkural posts

Image
Everyday, One Thirukkural will be posted in the whatsApp group. To join this group, click the below link https://chat.whatsapp.com/GqhVttEXOQg2r8exqAwuhN The motive is to begin everyday with a thought of Thiruvalluvar. First post was delivered on April 14, 2020. As of April 20, 2021 - we have delivered 374 posts and the work is going on. A group of youngsters are committed for this noble cause.  Other online classes Thirukkural Posts Thirukkural class Thiruppugazh class Sloka class with meaning Vishnu-sahasra nAmam class Bhagavad Gita Class Upanishads class Bhagavad Gita Summary Classes

Upanishads class

Image
Upanishad classes started on August 3rd, 2020. IshavAsya upanishad, kEnOpanishad and MundakOpanishad has been completed. Since May 31, 2021, Chandogya Upanishad class is going on Classes are conducted every Monday, Wednesday & Friday. Timing: 6.45 am to 7.25 am Medium of communication is  Thamizh The upanishads are the foundation of Vedanta. The Chandogya Upanishad is one of the ten major upanishads. It is a very comprehensive work covering a variety of topics like various forms of worship and meditation, the theory of creation, the path to liberation etc. The range of topics covered makes it interesting and complete, benefiting a variety of seekers. If interested in this class, we strongly recommend you to listen to the introductory talks (4 nos), available at  https://www.chinmayasarveshwara.com/p/downloads.html .  Classes are through zoom. https://us02web.zoom.us/j/82235581049?pwd=RUQ2UGNmRHhNS0ZjYkVjNE9wMHBRQT09 Meeting ID : 885 0437 3427 Passcode : 247365 Other online classes

Bhagavad Gita class

Image
Bhagavad Gita classes Bhagavad Gita 3rd chapter is being taught in Thamizh Classes every Saturday, 3.00 pm to 4.00 pm Connect through google meet:  https://meet.google.com/mvd-kcig-pyw Other online classes Thirukkural Posts Thirukkural class Thiruppugazh class Sloka class with meaning Vishnu-sahasra nAmam class Bhagavad Gita Class Upanishads class Bhagavad Gita Summary Classes

Sloka class with meaning

Image
Sloka classes are being conducted since July 1, 2020. Monday to Friday, Morning 7.30 am to 8.15 am. The classes are through zoom. https://us02web.zoom.us/j/88504373427?pwd=YXB4MWhseTc4dXJSbEl6d1VUT1djQT09 Meeting ID: 885 0437 3427 Passcode: 247365 Current text in progress - Totakashtakam The below stotrams have been completed. Kanaka-dhara-stotram Aditya-hridayam Kaala-bhairava-ashtakam Kaala-bhairava-ashtakam in Thamizh Jagannatha-ashtakam Marga-bandhu stotram  Ganesha pancha ratnam Sankata-naashana Ganesha stotram Ganesha stavam Shiva maanasa pooja Chinmaya undhipara Annapoorna stotram Shri Rama stotram Ganga stotram Meenakshi pancha ratnam Mahishasura-mardhini stotram Lalitha navaratna maalai Subramanya Bhujangam Madanamohana ashtakam Bhagavad Gita Dhyana Slokam Guru ashtakam Tapovanashatkam Shri Venkatesa Suprabhatam Shri Vaidhyanatha ashtakam Shri Kashi Vishwanatha sotram Shiva panchakam Bilwa ashtakam Dvadash jyotirlinga stotram Shiv tandava stotram Shiv aparadha kshamaapana stot

Vishnu sahasra namam class

Image
  Vishnu Sahasra namam with meaning Every month 1st Monday to Friday  Started on October 5;  Next class July 5 to July 9, 2021 71 slokas over as of June 1st week.  Vishnu-sahasra-nAmam explanation videos The classes are through zoom. https://us02web.zoom.us/j/88504373427?pwd=YXB4MWhseTc4dXJSbEl6d1VUT1djQT09 Meeting ID: 885 0437 3427 Passcode: 247365 Other online classes Thirukkural Posts Thirukkural class Thiruppugazh class Sloka class with meaning Vishnu-sahasra nAmam class Bhagavad Gita Class Upanishads class Bhagavad Gita Summary Classes

Thiruppugazh classes

Image
Thiruppugazh chanting with meaning is taught online in google meet and youtube. Morning batch: Tuesdays & Thursdays. Morning  6.50 pm to 7.20 am Google met id:  https://meet.google.com/mvd-kcig-pyw Evening batch: Thiruppugazh chanting with meaning is taught online, youtube live sessions on  Tuesdays & Thursdays. Evening  6.45 pm to 7.15 pm To get information on song lyrics, please click the below link to get added to a group exclusively meant for this. https://chat.whatsapp.com/JSgwxXcWGC7FdjZ5FZP4NZ?lang=en Also subscribe to our channel @   https://www.youtube.com/chinmayaSarveshwara?sub_confirmation=1   Other online classes Thirukkural Posts Thirukkural class Thiruppugazh class Sloka class with meaning Vishnu-sahasra nAmam class Bhagavad Gita Class Upanishads class Bhagavad Gita Summary Classes

Thirukkural class

Image
  Every Saturday, evening 6.00 pm to 6.45 pm. Thirukkural is taught online through live youtube sessions. Please subscribe to ChinfoTamilChannel for regular notification. Each Thirukkural is explained in simple Thamizh with necessary grammar explanation and also relevant itihAsa/ purana stories are explained. Other online classes Thirukkural Posts Thirukkural class Thiruppugazh class Sloka class with meaning Vishnu-sahasra nAmam class Bhagavad Gita Class Upanishads class Bhagavad Gita Summary Classes

Thiruppugazh #96 kumara gurubara

Image
திருவருணை முருகா! ஒன்றும் போதாத நாயேனை ஆண்டுகொண்ட உனது திருவடிகளை ஒருபோதும் மறவேன். குமர குருபர குணதர நிசிசர திமிர தினகர சரவண பவகிரி குமரி சுதபகி ரதிசுத சுரபதி ...... குலமானுங் குறவர் சிறுமியு மருவிய திரள்புய முருக சரணென வுருகுதல் சிறிதுமில் கொடிய வினையனை யவலனை யசடனை ...... யதிமோகக்

Sevak Arunachalam Viswanathan

Image
Schooling in Chinmaya Vidyalaya Virugambakkam; BE Computer Science from Madras University. He has also been in the corporate field for almost 8 years working as a Software Engineer with Tata Consultancy Services. Of these 8 years, he spent 6 in the USA working with TCS. During this period, he got associated with Chinmaya Mission centre at Columbus, Ohio and started attending the weekly lectures, jnana yagnas and camps. He also started volunteering during weekends in activities like Balvihar, organizing camps, development of websites, etc.  In due course he along with his wife Smt. Priya Arunachalam desiring to delve deep into the study of scriptures gave up their lucrative jobs in the USA and with blessings of Pujya Guruji completed the 2 year Vedanta course in Sandeepany Sadhanalaya ashram in Mumbai.  Following this, they have been blessed by Pujya Guruji with the opportunity to serve at the Chinmaya mission ashram at Thamaraipakkam, a village 40 kms Northwest of Chennai. Currently Ar

Sevak Smt.Priya Arunachalam

Image
Having earned a Master's in Computer Science from Miami University, Oxford, Smt Priya Arunachalam worked with JP Morgan & Chase, a muti-national bank for 5 years in Columbus, Ohio. It was then with the association of Chinmaya Mission Columbus she started attending the spiritual study classes and volunteering for social causes.  Inspired by Pujya Gurudev, Swami Chinmayanandaji and desiring to delve deep into the study of scriptures, she and her husband gave up their lucrative jobs in the USA and completed the 2 year Vedanta course in Chinmaya mission ashram, Mumbai. Following this, with the blessings of Pujya Guruji, they are now serving at Thamaraipakkam village.  Currently, she plays the role of Director for CORD (Chinmaya Organisation for Rural Development), taking care of rural development activities in and around Thamaraipakkam. She is also the Correspondent of Harihara Vidyalaya school. She dedicates herself to the study and propagation of Vedanta and service to the

Welcome to Chinmaya Mission Thamaraipakkam

Image
Chinmaya Mission Thamaraipakkam is a unit of Chinmaya Mission founded by Pujya Swami Chinmayananda in the year 1989. The Ashram is named Chinmaya Sarveshwara.  The Ashram is serving the rural community through  A  charitable medical center ,  A free school named  Harihara Vidyalaya ,  Rural development programs under the banner  CORD  ( C hinmaya  O rganisation for  R ural  D evelopment).  Within the Ashram premises is the  Sarveshwara Dhyana Nilayam  consecrated in the year 1989.  Also there is a  goshala  which takes care of 7 to 10 cows The Ashram has been the home for 2 Thamizh Vedanta  courses conducted  by Pujya Swami Shridharananda during the years 1992 to 1995 and 1996 to 1999. The Missionary workers who studied Vedanta in this premises include Swami Ramakrishnananda, Swami Anuttamananda, Swami Sureshananda, Swami Sakalananda, Swami Aksharananda. The Ashram has also been home for 3 YEP courses ( Y outh  E mpowerment  P rogram) conducted by Pujya Swami Mitrananda, the resi

Thiruppugazh #95 ezhu-kadal manalai

Image
சிதம்பர முருகா! பிறவா வரம் தந்து திருவடிப் பேற்றையும் அருள். எழுகடல் மணலை அளவிடி னதிக மெனதிடர் பிறவி ...... அவதாரம் இனியுன தபய மெனதுயி ருடலு மினியுடல் விடுக ...... முடியாது

Donation to needy during lockdown

Image
The Rural development wing of Chinmaya Mission (CORD), distributed 1 month provision to the very poor affected by lock-down. 24 people have been benefited. This was donated by Rotary club of Madras Midtown. Special thanks to Rtn. Shri Keshavan ji and Rtn President Anup Raj Gauni ji for facilitating this.

Donation to Vengal PHC

Image
Madras Chinmaya Seva Trust donated an oxygen concentrator to Vengal Primary Health Care centre.

Dr. Kamala Chidambaram

Image
Dr.Kamala Chidambaram Smt. Kamala Chidambaram is an ardent devotee of pujya Gurudev and is an active volunteer in Chinmaya Sarveshwara, Thamaraipakkam. She was organising medical camps even before the inauguration of the Ashram. Along with diagnosing the patients, she also coordinated with other fellow doctors to ensure that there are minimum 3 doctors every Sunday to see to the needs of local patients. Apart from ACMC, amma also oversees the needs of the Sarveshwara Dhyana Nilayam. She actively participates in all temple rituals. She played a key role in the kumbhabishekam that was done in the year 2012. Click here  to see amma's testimonial on this place. 

Doctor Mrudula Menon

Image
Dr.Mrudula Menon Doctor Mrudula Menon  Served at ACMC from the year 1992 to 2003. She stayed in the Ashram every week for 2 to 3 days. She is instrumental for MV Diabetes team to come regularly. In the initial days, volunteers from Chennai used to come and serve. She inspired and encouraged the local village youth to volunteer for ACMC services. Kannan, the current volunteer in ACMC has become a full-timer because of her encouragement.

Murugavel panniru Thirumurai

Image
We know that Thiru Nambi AndAn Nambi had compiled the songs on Lord Shiva into 12 as panniru thirumaraigal which have about 18,300 songs sung by various adiyArgal. Similarly Thiru SengalvarAya pillai compiled the songs on Lord Muruga into 12 as Murugavel Panniru Thirumurai. As a humble effort to popularize these simple, melodious and heart rendering devotional songs on Muruga Kadavul, Chinmaya Sarveshwara Thamaraipakkam is uploading a series of these compilations. Each video has one song from each Thirumurai. By Thaipoosam we hope to be able to render 144 hymns on Kanda Kadavul. Invoking His Grace ever up on His devotee. selections - 12 sets, each containing 12 songs, 1 from each thirumurai Murugavel panniru Thirumurai - set 1  (click here for  set 1 audio ) Murugavel panniru Thirumurai - set 2  (click here for  set 2 audio ) Murugavel panniru Thirumurai - set 3  (click here for  set 3 audio ) Murugavel panniru Thirumurai - set 4  (click here for  set 4 audio ) Murugavel panniru Thirum

Thiruppugazh #94 theruvinil nadavaa

Image
அகத் துறைப் பாடல். சுவாமிநாதா! என்னை மணந்து இன்பம் அருள் தெருவினில் நடவா மடவார் திரண்டொ றுக்கும் ...... வசையாலே தினகர னெனவே லையிலே சிவந்து திக்கும் ...... மதியாலே

Thiruppugazh #93 tharuar ivar aagum

Image
சுவாமிநாதா! பொருள் வேண்டி, மூடரைப் பாடாது, அருள்வேண்டி உன்னைப் பாட அருள். தருவரிவ ராகு மென்று பொருணசையி னாடி வண்டு  தனைவிடுசொல் தூது தண்ட ...... முதலான சரசகவி மாலை சிந்து கலிதுறைக ளேச லின்ப தருமுதல தான செஞ்சொல் ...... வகைபாடி

Thiruppugazh #92 Thirumozhi urai pera

Image
முருகா! உனது திருவருளில் அன்பு இல்லாதவர்கள் படுகின்ற துன்பத்தை  அடியேன் படுகின்றேன். அடியேன் படும் துன்பத்தை ஒழித்து அருள்வாய். திருமொழி யுரைபெற அரனுன துழிபணி  செயமுன மருளிய ...... குளவோனே திறலுயர் மதுரையி லமணரை யுயிர்கழு தெறிபட மறுகிட ...... விடுவோனே

Thiruppugazh #91 thenundhu mukkanigal

Image
திருக் கயிலை நாதா! பற்றுக்கள் யாவும் அற்று,  சிவானந்தப் பேரின்பத்தில் திளைத்திருக்க அருள். தேனுந்து முக்கனிகள் பால்செங் கருப்பிளநிர் சீரும் பழித்தசிவ ...... மருளூறத் தீதும் பிடித்தவினை யேதும் பொடித்துவிழ சீவன் சிவச்சொருப ...... மெனதேறி