Posts

Showing posts from 2021

Thiruppugazh #112 ari-ayan ariyaadhavar

Image
சிவகுமாரரே! எனது பாதக மலங்கள் அகல, அடியேன் தேவரீரது திருப்பாத கமலங்களைத் தொழுது உய்யத் திருவருள் புரிவீர். அரியய னறியா தவரெரி புரமூ ணதுபுக நகையே ...... வியநாதர் அவிர்சடை மிசையோர் வனிதையர் பதிசீ றழலையு மழுநேர் ...... பிடிநாதர் வரைமக ளொருகூ றுடையவர் மதனா கமும்விழ விழியே ...... வியநாதர் மனமகிழ் குமரா எனவுன திருதாள் மலரடி தொழுமா ...... றருள்வாயே அருவரை யிருகூ றிடவொரு மயில்மேல் அவனியை வலமாய் ...... வருவோனே அமரர்க ளிகல்நீ டசுரர்கள் சிரமேல் அயில்தனை விசையாய் ...... விடுவோனே வரிசையொ டொருமா தினைதரு வனமே மருவியொர் குறமா ...... தணைவேடா மலைகளில் மகிழ்வாய் மருவிநல் வடுகூர் வருதவ முநிவோர் ...... பெருமாளே. ######################## ariyayan aRiyA dhavar eripuramUN adhupuga nagai yEviya ...... nAthar avirsadai misaiyOr vanithaiyar pathi seeR azhalaiyu mazhu nEr ...... pidinAthar varai magaLoru kUR udaiyavar madhanA gamum vizha vizhi ...... yEviya nAthar manamagizh kumarA enavuna dhiru thAL malaradi thozhumAR ...... aruLvAyE aruvarai irukURida

Thiruppugazh #111 karuvenum maayai

Image
முருகா! உன் அடியார்களை வாழச்செய்ய அருள்பவனே, அற்பத்தனமாக நான் உழன்று திரிதல் தகுமோ? கருவெனு மாயை உருவினில் மூழ்கி  வயதள வாக ...... நிலமீதில் கலைதெரி வாணர் கலைபல நூல்கள் வெகுவித மாக ...... கவிபாடித் தெருவழி போகி பொருளெனு மாசை திரவியம் நாடி ...... நெடிதோடிச் சிலைநுதல் மாதர் மயலினில் மூழ்கி சிறுவித மாக ...... திரிவேனோ அருளநு போக குருபர னேஉன் அடியவர் வாழ ...... அருள்வோனே அரனிரு காதில் அருள்பர ஞாந அடைவினை ஓதி ...... அருள்பாலா வெருவிடு சூரர் குலஅடி வேரை விழவிடு சாசு ...... வதிபாலா மிடலுட லாளர் அடரசுர் மாள விடுமயில் வேல ...... பெருமாளே ################ karuvenu mAyai uruvinil mUzhki vayathaLa vAka ...... nilameethil kalaitheri vANar kalaipala nUlkaL vekuvitha mAka ...... kavipAdith theruvazhi pOki poruLenu mAsai thiraviyam nAdi ...... nedithOdi silainuthal mAthar mayalinil mUzhki siRuvitha mAka ...... thirivEnO aruLanu pOka gurupara nEun adiyavar vAzha ...... aruLvOnE araniru kAthil aruLpara njAna adaivinai Othi ...... aruLbAlA veruvidu cUrar kulAdi vErai v

Thiruppugazh #110 ari marigone

Image
முருகா! உபதேசப் பொருளாலே, உன்னை நான் நினைந்து அருள் பெறவேண்டும். அரிமரு கோனே நமோவென் றறுதியி லானே நமோவென் றறுமுக வேளே நமோவென் ...... றுனபாதம் அரகர சேயே நமோவென் றிமையவர் வாழ்வே நமோவென் றருண சொரூபா நமோவென் ...... றுளதாசை பரிபுர பாதா சுரேசன் றருமக ணாதா வராவின் பகைமயில் வேலா யுதாடம் ...... பரநாளும் பகர்தலி லாதாளை யேதுஞ் சிலதறி யாவேழை நானுன் பதிபசு பாசோப தேசம் ...... பெறவேணும் கரதல சூலாயு தாமுன் சலபதி போலார வாரங் கடினசு ராபான சாமுண் ...... டியுமாடக் கரிபரி மேலேறு வானுஞ் செயசெய சேனா பதீயென் களமிசை தானேறி யேயஞ் ...... சியசூரன் குரல்விட நாய்பேய்கள் பூதங் கழுகுகள் கோமாயு காகங் குடல்கொள வேபூச லாடும் ...... பலதோளா குடதிசை வாராழி போலும் படர்நதி காவேரி சூழுங் குளிர்வய லூரார மேவும் ...... பெருமாளே. ########################## arimaru gOnE namOvendr aRudhiyi lAnE namOvendr aRumuga vELE namOvendr ...... una pAdham arahara sEyE namOvendr imayavar vAzhvE namOvendr aruNa sorUpA namOvendr ...... uLadhAsai paripura pAdhA surEsan tharumagaL nAthA varAvin

Thiruppugazh #109 karuvin uruvaagi

Image
முருகா! அடியேன் பிறந்து, கலைகள் பல தெரிந்து, மதனனால் கருத்து அழிந்து, சிவநாமங்களை நினையாமல், ஆக்கைக்கே இரை தேடி உழலாமல் ஆண்டருள்வீர். கருவினுரு வாகி வந்து வயதளவி லேவ ளர்ந்து  கலைகள்பல வேதெ ரிந்து ...... மதனாலே கரியகுழல் மாதர் தங்க ளடிசுவடு மார்பு தைந்து கவலைபெரி தாகி நொந்து ...... மிகவாடி அரகரசி வாய வென்று தினமுநினை யாமல் நின்று அறுசமய நீதி யொன்று ...... மறியாமல் அசனமிடு வார்கள் தங்கள் மனைகள்தலை வாசல் நின்று அநுதினமு நாண மின்றி ...... யழிவேனோ உரகபட மேல்வ ளர்ந்த பெரியபெரு மாள ரங்கர் உலகளவு மால்ம கிழ்ந்த ...... மருகோனே உபயகுல தீப துங்க விருதுகவி ராஜ சிங்க உறைபுகலி யூரி லன்று ...... வருவோனே பரவைமனை மீதி லன்று ஒருபொழுது தூது சென்ற பரமனரு ளால்வ ளர்ந்த ...... குமரேசா பகையசுரர் சேனை கொன்று அமரர்சிறை மீள வென்று பழநிமலை மீதில் நின்ற ...... பெருமாளே. ####################### karuvinuru vAgi vandhu vayadhaLavi lEva Larndhu kalaigaLpala vEthe rindhu ...... madhanAlE kariyakuzhal mAdhar thangaL adisuvadu mArbu dhaindhu kavalaiperi dhAgi nondhu ...... m

Thiruppugazh #108 vidam-adaisu

Image
விடமடைசு வேலை அமரர்படை சூலம் விசையன்விடு பாண ...... மெனவேதான் விழியுமதி பார விதமுமுடை மாதர் வினையின்விளை வேதும் ...... அறியாதே கடியுலவு பாயல் பகலிரவெ னாது கலவிதனில் மூழ்கி ...... வறிதாய கயவனறி வீனன் இவனுமுயர் நீடு கழலிணைகள் சேர ...... அருள்வாயே இடையர்சிறு பாலை திருடிகொடு போக இறைவன்மகள் வாய்மை ...... அறியாதே இதயமிக வாடி யுடையபிளை நாத கணபதியெ னாம ...... முறைகூற அடையலவர் ஆவி வெருவஅடி கூர அசலுமறி யாமல் ...... அவரோட அகல்வதென டாசொல் எனவுமுடி சாட அறிவருளும் ஆனை ...... முகவோனே. ######################## vidamadaisu vElai amararpadai cUlam  visaiyanvidu pANa ...... menavEthAn vizhiyumathi pAra vithamumudai mAthar vinaiyinviLai vEthum ...... aRiyAthE kadiyulavu pAyal pakalirave nAthu kalavithanil mUzhki ...... vaRithAya kayavanaRi veenan ivanumuyar needu kazhaliNaikaL sEra ...... aruLvAyE idaiyarsiRu pAlai thirudikodu pOka iRaivanmakaL vAymai ...... aRiyAthE ithayamika vAdi yudaiyapiLai nAtha kaNapathiye nAma ...... muRaikURa adaiya

Thiruppugazh #107 makaramodu uRai-kuzhai

Image
மகரமொ டுறுகுழை யோலை காட்டியு  மழைதவழ் வனைகுழல் மாலை காட்டியும் வரவர வரஇத ழூற லூட்டியும் ...... வலைவீசும் மகரவி ழிமகளிர் பாடல் வார்த்தையில் வழிவழி யொழுகுமு பாய வாழ்க்கையில் வளமையி லிளமையில் மாடை வேட்கையில் ...... மறுகாதே இகலிய பிரமக பால பாத்திர மெழில்பட இடுதிரு நீறு சேர்த்திற மிதழியை யழகிய வேணி யார்த்ததும் ...... விருதாக எழில்பட மழுவுடன் மானு மேற்றது மிசைபட இசைதரு ஆதி தோற்றமு மிவையிவை யெனவுப தேச மேற்றுவ ...... தொருநாளே ஜகதல மதிலருள் ஞான வாட்கொடு தலைபறி யமணர்ச மூக மாற்றிய தவமுனி சகமுளர் பாடு பாட்டென ...... மறைபாடி தரிகிட தரிகிட தாகு டாத்திரி கிடதரி கிடதரி தாவெ னாச்சில சபதமொ டெழுவன தாள வாச்சிய ...... முடனேநீள் அகுகுகு குகுவென ஆளி வாய்ப்பல அலகைக ளடைவுட னாடு மாட்டமு மரனவ னுடனெழு காளி கூட்டமு ...... மகலாதே அரிதுயில் சயனவி யாள மூர்த்தனு மணிதிகழ் மிகுபுலி யூர்வி யாக்ரனு மரிதென முறைமுறை யாடல் காட்டிய ...... பெருமாளே. ################## makaramo duRukuzhai yOlai kAttiyu mazhait

Thiruppugazh #106 udukka thugil

Image
உடுக்கத் துகில்வேணு நீள்பசி  யவிக்கக் கனபானம் வேணுநல் ஒளிக்குப் புனலாடை வேணுமெய் ...... யுறுநோயை ஒழிக்கப் பரிகாரம் வேணுமுள் இருக்கச் சிறுநாரி வேணுமொர் படுக்கத் தனிவீடு வேணுமிவ் ...... வகையாவுங் கிடைத்துக் க்ருஹவாசி யாகிய மயக்கக் கடலாடி நீடிய கிளைக்குப் பரிபால னாயுயி ...... ரவமேபோம் க்ருபைச்சித் தமுஞான போதமு மழைத்துத் தரவேணு மூழ்பவ கிரிக்குட் சுழல்வேனை யாளுவ ...... தொருநாளே குடக்குச் சிலதூதர் தேடுக வடக்குச் சிலதூதர் நாடுக குணக்குச் சிலதூதர் தேடுக ...... வெனமேவிக் குறிப்பிற் குறிகாணு மாருதி யினித்தெற் கொருதூது போவது குறிப்பிற் குறிபோன போதிலும் ...... வரலாமோ அடிக்குத் திரகார ராகிய அரக்கர்க் கிளையாத தீரனு மலைக்கப் புறமேவி மாதுறு ...... வனமேசென் றருட்பொற் றிருவாழி மோதிர மளித்துற் றவர்மேல் மனோகர மளித்துக் கதிர்காம மேவிய ...... பெருமாளே. ################ udukka thugil vENu neeL pasi avikka ganapAnam vENunal oLikkup punalAdai vENu mey ...... uRunOyai ozhikkap parikA

Thiruppugazh #105 ekamaai palavaai

Image
ஏக மாய்ப்பல வாய்ச்சிவ போக மாய்த்தெளி வாய்ச்சிவ  மீதெ னாக்குரு வார்த்தையை ...... யுணராதே ஏழு பார்க்கும்வி யாக்கிரன் யானெ னாப்பரி தேர்க்கரி யேறு மாப்பிறு மாப்புட ...... னரசாகி தோகை மார்க்கொரு காற்றொலை யாத வேட்கையி னாற்கெடு சோர்வி னாற்கொடி தாக்கையை ...... யிழவாமுன் சோதி காட்டவ ராச்சுத நாத னார்க்கருள் போற்றிய தூரி தாப்பர மார்த்தம ...... தருள்வாயே நாக மேற்றுயில் வார்க்கய னான பேர்க்கரி யார்க்கொரு ஞான வார்த்தையி னாற்குரு ...... பரனாய நாத நாட்டமு றாப்பல காலும் வேட்கையி னாற்புகல் நாவ லோர்க்கரு ளாற்பத ...... மருள்வாழ்வே வேக மேற்கொ ளராப்புடை தோகை மேற்கொடு வேற்கொடு வீர மாக்குலை யாக்குல ...... வரைசாய மேலை நாட்டவர் பூக்கொடு வேல போற்றியெ னாத்தொழ வேலை கூப்பிட வீக்கிய ...... பெருமாளே. #################### Eka mAyppala vAycciva pOka mAyththeLi vAycciva meethe nAkkuru vArththaiyai ...... yuNarAthE Ezhu pArkkumvi yAkkiran yAne nAppari thErkkari yERu mAppiRu mAppuda ...... narasAki thOkai mArkkoru kAtRolai yAtha vEtkaiyi nARkedu sOrvi nARkodi thAkkaiyai ...

Thiruppugazh #104 agalvinai utsaar

Image
முருகா! திருவடியைப் பற்ற அருள் வேண்டல் அகல்வினை யுட்சார் சட்சம யிகளொடு வெட்கா தட்கிடு      மறிவிலி வித்தா ரத்தன ...... மவிகார அகில்கமழ் கத்தூ ரித்தனி யணைமிசை கைக்கா சுக்கள      வருள்பவர் நட்பே கொட்புறு ...... மொருபோதன் பகலிர விற்போ திற்பணி பணியற விட்டா ரெட்டிய      பரமம யச்சோ திச்சிவ ...... மயமாநின் பழநித னிற்போ யுற்பவ வினைவிள கட்சேர் வெட்சிகு      ரவுபயில் நற்றாள் பற்றுவ ...... தொருநாளே புகலிவ னப்பே றப்புகல் மதுரைமன் வெப்பா றத்திகழ்      பொடிகொடு புற்பாய் சுற்றிகள் ...... கழுவேறப் பொருதச மர்த்தா குத்திர துரகமு கக்கோ தைக்கிடை      புலவரில் நக்கீ ரர்க்குத ...... வியவேளே இகல்படு நெட்டூர் பொட்டெழ இளநகை யிட்டே சுட்டருள்      எழுபுவி துய்த்தார் மைத்துனர் ...... மதலாய்வென் றிடரற முப்பால் செப்பிய கவிதையின் மிக்கா ரத்தினை      யெழுதிவ னத்தே யெற்றிய ...... பெருமாளே ############# agalvinai yutsAr satchama yikaLodu vetkA thatkidu      maRivili viththA raththana ...... mavikAra akilkamazh kaththU riththani yaNaimisai kaikkA sukkaLa      varuLpavar natpE kotpuRu ...... morupOthan pakalira viRpO thi

Thiruppugazh #103 ennaal pirakkavum

Image
முருகா! குருமூர்த்தியே! அடியேனுக்கு ஒரு உரிமையும் இல்லை. எல்லாம் உமது உடைமை. எல்லாம் உமது செயல். என்னால் பிறக்கவும் என்னா லிறக்கவும்  என்னால் துதிக்கவும் ...... கண்களாலே என்னா லழைக்கவும் என்னால் நடக்கவும் என்னா லிருக்கவும் ...... பெண்டிர்வீடு என்னால் சுகிக்கவும் என்னால் முசிக்கவும் என்னால் சலிக்கவும் ...... தொந்தநோயை என்னா லெரிக்கவும் என்னால் நினைக்கவும் என்னால் தரிக்கவும் ...... இங்குநானார் கன்னா ருரித்தஎன் மன்னா எனக்குநல் கர்ணா மிர்தப்பதம் ...... தந்தகோவே கல்லார் மனத்துட னில்லா மனத்தவ கண்ணா டியிற்றடம் ...... கண்டவேலா மன்னான தக்கனை முன்னாள்மு டித்தலை வன்வாளி யிற்கொளும் ...... தங்கரூபன் மன்னா குறத்தியின் மன்னா வயற்பதி மன்னா முவர்க்கொரு ...... தம்பிரானே. ######################### ennAl piRakkavum ennAl iRakkavum ennAl thudhikkavum ...... kaNgaLAlE ennAl azhaikkavum ennAl nadakkavum ennAl irukkavum ...... peNdir veedu ennAl sukikkavum ennAl musikkavum ennAl salikkavum ...... thondha nOyai ennAl erikkavum ennAl ninaikkavum ennAl thar

Bhagavad Gita Summary Classes

Image
Shrimad Bhagavad Gita - A Synopsis of 18 chapters 4G - Go through Gita, Grow through Gita - Pujya Gurudev Swami Chinmayananda ji -------------------------------------- 18 chapters in 18 weekends Begins Saturday, August 28, 2021 -------------------------------------- Weekend Classes in English Saturdays and Sundays 6.45 pm to 7.30 pm -------------------------------------- Classes by Smt. Priya Arunachalam, Spiritual Mentor, Chinmaya Mission Thamaraipakkam Sessions will be held through zoom https://us02web.zoom.us/j/88504373427?pwd=YXB4MWhseTc4dXJSbEl6d1VUT1djQT09 Zoom Meeting ID: 885 0437 3427 Passcode: 247365 -------------------------------------- Eligibility - Open mind and basic English :-) Entry free! Registration MUST! https://forms.gle/hZqmYVPbNh88nvNN8 Other online classes Thirukkural Posts Thirukkural class Thiruppugazh class Sloka class with meaning Vishnu-sahasra nAmam class Bhagavad Gita Class Upanishads class Bhagavad Gita Summary Classes

Thiruppugazh #102 vanjaththudan-oru

Image
வஞ்சத் துடனொரு நெஞ்சிற் பலநினை  வஞ்சிக் கொடியிடை ...... மடவாரும் வந்திப் புதல்வரும் அந்திக் கிளைஞரு மண்டிக் கதறிடு ...... வகைகூர அஞ்சக் கலைபடு பஞ்சிப் புழுவுடல் அங்கிக் கிரையென ...... வுடன்மேவ அண்டிப் பயமுற வென்றிச் சமன்வரும் அன்றைக் கடியிணை ...... தரவேணும் கஞ்சப் பிரமனை அஞ்சத் துயர்செய்து கன்றச் சிறையிடு ...... மயில்வீரா கண்டொத் தனமொழி அண்டத் திருமயில் கண்டத் தழகிய ...... திருமார்பா செஞ்சொற் புலவர்கள் சங்கத் தமிழ்தெரி செந்திற் பதிநக ...... ருறைவோனே செம்பொற் குலவட குன்றைக் கடலிடை சிந்தப் பொரவல ...... பெருமாளே ########################## vanjath thudanoru nenjiR palaninai vanjik kodiidai ...... madavArum vandhip pudhalvarum andhik kiLainyaru maNdik kadhaRidu ...... vagaikUra anjak kalaipadu panjip puzhuudal angik kiraiyena ...... udanmEva aNdip bayamuRa vendRic chamanvarum andRaik kadiyiNai ...... tharavENum kanjap piRamanai anjath thuyarseydhu kandRach chiRaiyidum ...... ayilveerA kaNdOth thanamozhi aNdath thirumayil kaNda

Thiruppugazh #101 vindhadhin oori

Image
சிவகுமாரரே!  வள்ளி மணவாளரே!  செந்திலாண்டவரே!  என் பிறவிக் களையாறத் திருவடிமலரைத் தருவீர் . விந்ததி னூறி வந்தது காயம் வெந்தது கோடி ...... யினிமேலோ விண்டுவி டாம லுன்பத மேவு விஞ்சையர் போல ...... அடியேனும் வந்துவி நாச முன்கலி தீர வண்சிவ ஞான ...... வடிவாகி வன்பத மேறி யென்களை யாற வந்தருள் பாத ...... மலர்தாராய் எந்தனு ளேக செஞ்சுட ராகி யென்கணி லாடு ...... தழல்வேணி எந்தையர் தேடு மன்பர்ச காய ரெங்கள்சு வாமி ...... யருள்பாலா சுந்தர ஞான மென்குற மாது தன்றிரு மார்பி ...... லணைவோனே சுந்தர மான செந்திலில் மேவு கந்தசு ரேசர் ...... பெருமாளே #################################### vindhadhin URi vandhadhu kAyam vendhadhu kOdi ...... inimElO viNdu vidAmal un padha mEvu vinjayar pOla ...... adiyEnum vandhu vinAsa mun kali theera vaN siva nyAna ...... vadivAgi vanpadham ERi en kaLaiyARa vandharuL pAdha ...... malar thArAy endhan uLEga sen chudarAgi en kaNilAdu ...... thazhal vENi endhaiyar thEdum anbar sahAyar engaLsu wAmi ...... aruL bAlA sun

VEL Vriththam 10

Image
வலாரியல லாகுலமி லாதகல வேகரிய  மாலறியு நாலு மறைநூல் வலானலை விலானசி விலான்மலை விலானிவர் மநோலய உலாசம் உறவே உலாவரு கலோலம கராலய சலங்களும் உலோகநிலை நீர்நிலையிலா வொலாவொலி நிசாசரர் உலோகம தெலாமழல் உலாவிய நிலாவு கொலைவேல் சிலாவட கலாவிநொ தவாசிலி முகாவிலொச னாசின சிலாத ணிவிலா சிலாமலர் எலாமதிய மோதமதி சேலொழிய சேவக சராப முகிலாம் விலாசகலி யாணகலை சேரபசு மேலைமுலை மேவிய விலாச அகலன் விலாழியி னிலாழியகல் வானில்அனல் ஆரவிடு வேழம்இளை ஞன்கை வேலே.

VEL Vriththam 9

Image
தேடுதற் கரிதான நவமணி அழுத்தியிடு செங்கரனை யமுதம் வாய்கொள் செயமளித் தருளெனக் கெனஉவப் பொடுவந்து சேவடி பிடித்ததெனவும் நீடுமைக் கடல்சுட்ட திற்கடைந் தெழுகடலும் நீயெமைக் காக்க எனவும் நிபிடமுடி நெடியகிரி எந்தமைக் காவெனவும் நிகழ்கின்ற துங்கநெடுவேல் ஆடுமைக் கணபணக் கதிர்முடிப் புடையெயிற் றடலெரிக் கொடிய உக்ர அழல்விழிப் படுகொலைக் கடையகட் செவியினுக் கரசினைத் தனியெடுத்தே சாடுமைப் புயலெனப் பசுநிறச் சிகரியிற் றாய்திமித் துடனடிக்குஞ் சமரமயில் வாகனன் அமரர்தொழு நாயகன் சண்முகன் தன்கை வேலே.

VEL Vriththam 8

Image
மாமுதல் தடிந்துதண் மல்குகிரி யூடுபோய்  வலியதா னவர்மார்பிடம் வழிகண்டு கமலபவ னத்தனைச் சிறையிட்டு மகவான் தனைச்சி றைவிடுத் தோமவிரு டித்தலைவர் ஆசிபெற் றுயர்வானில் உம்பர்சொற் றுதிபெற்றுநா உடையகீ ரன்தனது பாடல்பெற் றுலகுதனில் ஒப்பில்புகழ் பெற்ற வைவேல் சோமகல சப்ரபா லங்கார தரஜடா சூடிகா லாந்தகாலர் துங்கரக்ஷ கத்ரோண கட்ககுலி சஞ்சூல துரககே சரமாம்பரச் சேமவட வாம்புயப் பரணசங் காபரண திகம்பர த்ரியம்பகமகா தேவ நந்தனகஜா நநசகோ தரகுகன் செம்பொற் றிருக்கை வேலே.

VEL Vriththam 7

Image
அண்டங்கள் ஒருகோடி ஆயினுங் குலகிரி  அநந்தமா யினுமேவினால் அடையவுரு விப்புறம் போவதல் லதுதங்கல் அறியாது சூரனுடலைக் கண்டம் படப்பொருது காலனுங் குலைவுறுங் கடியகொலை புரியு மதுசெங் கநகா சலத்தைக் கடைந்துமுனை யிட்டுக் கடுக்கின்ற துங்க நெடுவேல் தண்டந் தநுத்திகிரி சங்குகட் கங்கொண்ட தானவாந் தகன்மாயவன் தழல்விழிக் கொடுவரிப் பருவுடற் பஃறலைத் தமனியச் சுடிகையின் மேல் வண்டொன்று கமலத்து மங்கையுங் கடல்ஆடை மங்கையும் பதம்வருடவே மதுமலர்க் கண்துயில் முகுந்தன்மரு கன்குகன் வாகைத் திருக்கை வேலே.

VEL Vriththam 6

Image
  பந்தாட லிற்கழங் காடலிற் சுடர்ஊசல் பாடலினொ டாடலின்எலாம் பழந்தெவ்வர் கட்கம் துணித்திந்தி ரற்கரசு பாலித்த திறல் புகழ்ந்தே சந்தாரு நாண்மலர்க் குழல்அரம் பையர்களும் சசிமங்கை அனையர்தாமுந் தன்னைஅன் பொடுபாடி ஆடும்ப்ர தாபமும் தலைமையும் பெற்ற வைவேல் மந்தாகிநித்தரங் கச்சடில ருக்கரிய மந்த்ரஉப தேச நல்கும் வரதேசி கன்கிஞ்சு கச்சிகா லங்கார வாரணக் கொடி உயர்த்தோன் கொந்தார் மலர்க்கடம் புஞ்செச்சை மாலையுங் குவளையுஞ் செங்காந்தளுங் கூதாள மலருந் தொடுத்தணியு மார்பினன் கோலத் திருக்கைவேலே.

VEL Vriththam 5

Image
ஆலமாய் அவுணருக் கமரருக் கமுதமாய்  ஆதவனின் வெம்மைஒளிமீ தரியதவ முநிவருக் கிந்துவிற் றண்ணென் றமைந்தன்ப ருக்கு முற்றா மூலமாம் வினையறுத் தவர்கள்வெம் பகையினை முடித்திந்தி ரர்க்கு மெட்டா முடிவிலா நந்தநல் கும்பத மளித்தெந்த மூதண்ட மும்புகழும் வேல் ஏலமா யானையின் கோடதிற் சொரிமுத்து மின்பணைக ளுமிழு முத்தும் இனிவாடை மான்மதம் அகிலோடு சந்தனம் இலவங்க நறவமாருந் தாலமா மரமுதற் பொருள்படைத் திடும்எயினர் தருவநிதை மகிழ்நன் ஐயன் தனிநடம் புரிசமர முருகன்அறு முகன்குகன் சரவணக் குமரன் வேலே.

VEL Vriththam - 4

Image
அண்டர்உல குஞ்சுழல எண்திசைக ளுஞ்சுழல  அங்கியும் உடன்சுழலவே அலைகடல்க ளுஞ்சுழல அவுணருயி ருஞ்சுழல அகிலதல முஞ்சுழலவே மண்டல நிறைந்தரவி சதகோடி மதியுதிர மாணப் பிறங்கியணியும் மணிஒலியி னிற்சகல தலமுமரு ளச்சிரம வகைவகையி னிற்சுழலும் வேல் தண்டமுட னுங்கொடிய பாசமுட னுங்கரிய சந்தமுட னும்பிறைகள்போல் தந்தமுட னுந்தழலும் வெங்கணுட னும்பகடு தன்புறம் வருஞ்சமனையான் கண்டுகுலை யும்பொழுதில் அஞ்சலென மென்சரண கஞ்சம்உத வுங்கருணைவேள் கந்தன்முரு கன்குமரன் வண்குறவர் தம்புதல்வி கணவன் அடல் கொண்ட வேலே.

Manah Shodhanam

Image
The problem of mind control is as old as the hills. The mind never tires of playing tricks and there is no way to peace unless it is tamed. Indeed he is strong who conquers others, but he is mighty who conquers himself. Manah Sodhanam is an original Sanskrit composition of Swami Tejomayananda. This text and commentary helps us understand the working of our mind and gives practical solutions of how to tackle it. With a pure mind, life becomes cheerful and meaningful and finally peaceful and blissful. manah shodhanam script Manah Shodanam presentation Sw Shivanandaji Spiritual Instructions for Sadhakas 1 Sw Shivanandaji Spiritual Instructions for Sadhakas 2

VEL Vriththam - 3

Image
வேதாள பூதமொடு காளிகா ளாத்ரிகளும்  வெகுளுறு பசாசகணமும் வெங்கழு குடன்கொடி பருந்துசெம் புவனத்தில் வெம்பசி ஒழிக்கவந்தே ஆதார கமடமுங் கணபண வியாளமும் அடக்கிய தடக்கிரியெலாம் அலையநட மிடுநெடுந் தானவர் நிணத்தசை அருந்திப் புரந்தவைவேல் தாதார் மலர்ச்சுனைப் பழநிமலை சோலைமலை தனிப்பரங் குன்றேரகம் தணிகைசெந் தூரிடைக் கழிஆவி னன்குடி தடங்கடல் இலங்கைஅதனிற் போதார் பொழிற்கதிர் காமத் தலத்தினைப் புகழும்அவ ரவர்நாவினிற் புந்தியில் அமர்ந்தவன் கந்தன்முரு கன்குகன் புங்கவன் செங்கை வேலே.

Thiruppugazh iravu pagal

திருவருணை முருகா! நிலைத்த பொருளாகிய உனது திருவடியை அடையத்திருவருள் புரிவாய். இரவுபகற் பலகாலும் இயலிசைமுத் ...... தமிழ்கூறித்   திரமதனைத் தெளிவாகத்  திருவருளைத் ...... தருவாயே பரகருணைப் பெருவாழ்வே  பரசிவதத் ...... துவஞானா அரனருள்சற் புதல்வோனே  அருணகிரிப் ...... பெருமாளே. ################ iravu pagal pala kAlum  iyalisai muth ...... thamizh kURi thiramadhanai theLivAga  thiru aruLai ...... tharuvAyE parakaruNai peruvAzhvE  parasiva thath ...... thuvanyAna aran aruL saR pudhalvOnE  aruNagirip ...... perumALE.

Vel Vriththam - 2

Image
Vel vriththam song 2 audio வெங்காள கண்டர்கைச் சூலமுந் திருமாயன்  வெற்றிபெறு சுடர் ஆழியும் விபுதர்பதி குலிசமுஞ் சூரன் குலங் கல்லி வெல்லா எனக்கருதியே சங்க்ராம நீசயித் தருளெனத் தேவருஞ் சதுர்முகனும் நின்றிரப்பச் சயிலமொடு சூரனுடல் ஒருநொடியில் உருவியே தனிஆண்மை கொண்ட நெடுவேல் கங்காளி சாமுண்டி வாராகி இந்த்ராணி கெளமாரி கமலாசனக் கன்னிநா ரணிகுமரி த்ரிபுரைபயி ரவிஅமலை கெளரிகா மாஷிசைவ சிங்காரி யாமளை பவாநிகார்த் திகைகொற்றி த்ரியம்பகி அளித்த செல்வச் சிறுவன்அறு முகன்முருகன் நிருதர்கள் குலாந்தகன் செம்பொற் றிருக்கை வேலே.

Thiruppugazh samarppanam - song selection

Image
Hari Om. Velum mayilum thunai. This page has the details of who will sing & record which Thiruppugazh song that we learnt. This recording will be telecasted on July 23rd, Friday between 6.00 pm and 7.00 pm. Puja, Abhishekam, Alankaram and Thiruppugazh archanai will be done to Chinmaya Arupadai Velan on that day. During alankaram time, these recordings will be telecast for all the devotees to revel in Thiruppugazh and Lord Muruga. This is our small humble offering to the Supreme Kumaragurubaran. Vetrivel muruganuku.... arohara! Arumugam arumugam - Sundari, Nungambakkam Irumalu roga - Suguna Venkatraman Viral maran - Malliga charana kamalalayatha - Vasanthi Muthai tharu - Meenakshi Nataraj Naadha vindhu - Rama Venkat sinaththavar mudikkum - Pandi R Athla sedanarada - Vanithamani Paadhi madhi nadhi - Rajeswari Natarajan Kaalanaar venkodun - Kalaivani Shankar Santhatham bandha- Neha Shivani Kaithala nirai kani -Vijayalakshmi jeya jeya arunathiri - Uma Boopathy andar pathi kudiyera - R

Vel Vriththam - 1

Image
Vel vriththam song 1 audio மகரம்அள றிடைபுரள உரககண பணமவுலி  மதியும்இர வியுமலையவே வளரெழிலி குடருழல இமையவர்கள் துயரகல மகிழ்வுபெறு மறுசிறையவாஞ் சிகரவரை மனைமறுகு தொறுநுளைய மகளிர்செழு செநெல்களொடு தரளம் இடவே செகசிரப கிரதிமுதல் நதிகள்கதி பெற உததி திடர்அடைய நுகரும் வடிவேல் தகரமிரு கமதமென மணமருவு கடகலுழி தருகவுளும் உறுவள் எயிறுந் தழைசெவியும் நுதல்விழியும் உடையஒரு கடவுள்மகிழ் தருதுணைவன் அமரர்குயிலுங் குகரமலை எயினர்குல மடமயிலும் எனஇருவர் குயமொடமர் புரியுமுருகன் குமரன்அறு முகன்எதிரும் விருதுநிசி சரர்அணிகள் குலையவிடு கொடியவேலே.

Skandha Guru Maha Abhishekam 2021

Image
Hari Om 🙏🏼 Velum Mayilum thunai 🔱🦚 Chinmaya Sarveshwara brings you a blessed opportunity to participate online in   Skandha Guru Maha Abhishekam to Chinmaya Arupadai Velan. Lord Karthikeya is Skanda Guru, Swaminathan, Gurubaran, Thagappan Swami who wields his shakti jnana vel to destroy our ignorance. Worshiping Muruga bestows upon one all material and spiritual vitality and splendour. 📌 Date July 23, Friday. 🕕 Time 6.00 to 7.00 pm Please register for abhishekam using the below link. https://www.chinmayasarveshwara.com/p/registration-form.html Please send an email with transaction reference to chinmyasarveshwara@gmail.com Have darshan via Live telecast at http://www.youtube.com/ChinmayaSarveshwara/live Vettrivel Muruganukku... Arohara 🙏🏻

Thiruppugah paayiram songs

The Thiruppugazh paayiram songs are sung by those who do regular pArAyanam of Thiruppugazh. The author is unknown. These songs speak about the glory of the text, benefits of listening to Thiruppugazh, benefits of singing Thiruppugazh, Devotees' strength by singing.  நூற் சிறப்பு 1. எல்லாரும் ஞானத் தெளிஞரே? கேளீர், சொல் கல் எல்லாம் மாணிக்கக் கல்லாமோ? – பொல்லாக் கருப்புகழைக் கேட்குமோ? கானமயில் வீரன் திருப்புகழைக் கேட்குஞ் செவி. 2. மாணிக்கம் பூண்பார்க்கு மற்றொருகல் வேண்டுமோ? ஆணிப்பொன் கையுறுவார்க்கு ஐயுறவு ஏன்? – பேணிப்பின் செவ்வேல் விநோதன் திருப்புகழ் சிந்தித்து இருப்பார்க்கு எவ்வேலை வேண்டும் இனி?

Thiruppugazh #100 agara mudhalena

Image
மெளன உபதேசமந்திரத்தை உன் பழைய அடிமையாகிய அடியேனுக்கும் புரியும்படி இனிமையாக உபதேசித்து அருள்வாயாக. அகரமுத லெனவுரைசெய் ஐம்பந்தொ ரக்ஷரமும் அகிலகலை களும்வெகுவி தங்கொண்ட தத்துவமும் அபரிமித சுருதியும டங்குந்த னிப்பொருளை எப்பொருளு ...... மாய அறிவையறி பவரறியும் இன்பந்த னைத்துரிய முடிவைஅடி நடுமுடிவில் துங்கந்த னைச்சிறிய அணுவையணு வினின்மலமு நெஞ்சுங்கு ணத்ரயமு மற்றதொரு ...... காலம்

Thiruppugazh #99 nilayaadha samudhiram

Image
வள்ளி மணவாளரே! திருப்புகழைப் பாடுவித்து அடியவரை ஆட்கொள்பவரே! தணிகைமலை மேவு பவரோக வைத்திய நாதரே! நிலையாத சமுசாரமாகிய கடலினின்றும் அடியேனைக் கரையேற்றி ஆட்கொள்வீர். நிலையாத சமுத்திர மான சமுசார துறைக்கணின் மூழ்கி நிசமான தெனப்பல பேசி ...... யதனூடே நெடுநாளு முழைப்புள தாகி பெரியோர்க ளிடைக்கர வாகி நினைவால்நி னடித்தொழில் பேணி ...... துதியாமல்

Thiruppugazh #98 uruverave jebiththu

Image
முருகா! சற்குருநாரைப் பெற்று உய்ய அருள் உருவேற வேஜெ பித்து வொருகோடி யோம சித்தி  யுடனாக ஆக மத்து ...... கந்துபேணி உணர்வாசை யாரி டத்து மருவாது வோரெ ழுத்தை யொழியாது வூதை விட்டி ...... ருந்துநாளும்

Thiruppugazh #97 kazhai muthu maalai

Image
முருகா! முத்துமாலைகள் திருமார்பில் விளங்க அடியார் குழுவுடன் மயில்மிசை வந்து அடியேனை ஆட்கொண்டு அருள். கழைமுத்து மாலை புயல்முத்து மாலை  கரிமுத்து மாலை ...... மலைமேவுங் கடிமுத்து மாலை வளைமுத்து மாலை கடல்முத்து மாலை ...... யரவீனும் அழல்முத்து மாலை யிவைமுற்று மார்பி னடைவொத்து லாவ ...... அடியேன்முன் அடர்பச்சை மாவி லருளிற்பெ ணோடு மடிமைக்கு ழாமொ ...... டருள்வாயே மழையொத்த சோதி குயில்தத்தை போலு மழலைச்சொ லாயி ...... யெமையீனு மதமத்த நீல களநித்த நாதர் மகிழ்சத்தி யீனு ...... முருகோனே செழுமுத்து மார்பி னமுதத்தெய் வானை திருமுத்தி மாதின் ...... மணவாளா சிறையிட்ட சூரர் தளைவெட்டி ஞான திருமுட்ட மேவு ...... பெருமாளே. ######################### kazhai muththu mAlai puyal muththu mAlai kari muththu mAlai ...... malaimEvum kadi muththu mAlai vaLai muththu mAlai kadal muththu mAlai ...... araveenum azhal muththu mAlai ivai mutru mArbin adai voth ulAva ...... adiyEnmun adar pachchai mAvil aruLiR peNOdum adimaik kuzhAmod ...... aruLvAyE mazhaiyoththa jOthi ku

International Yoga Day 2021

Image
A tribute to our yogic guru Sage Patanjali. Harihara Vidyalaya celebrated International yoga day 2021. The children learnt the history, significance and the benefits of yoga. They displayed different yoga postures like Chakrasana, Dhanur Asana, Trataka Yoga and Surya Namaskaram. Harihara Vidyalaya link has more information about this unique school.

Thirukkural posts

Image
Everyday, One Thirukkural will be posted in the whatsApp group. To join this group, click the below link https://chat.whatsapp.com/GqhVttEXOQg2r8exqAwuhN The motive is to begin everyday with a thought of Thiruvalluvar. First post was delivered on April 14, 2020. As of April 20, 2021 - we have delivered 374 posts and the work is going on. A group of youngsters are committed for this noble cause.  Other online classes Thirukkural Posts Thirukkural class Thiruppugazh class Sloka class with meaning Vishnu-sahasra nAmam class Bhagavad Gita Class Upanishads class Bhagavad Gita Summary Classes

Upanishads class

Image
Upanishad classes started on August 3rd, 2020. IshavAsya upanishad, kEnOpanishad and MundakOpanishad has been completed. Since May 31, 2021, Chandogya Upanishad class is going on Classes are conducted every Monday, Wednesday & Friday. Timing: 6.45 am to 7.25 am Medium of communication is  Thamizh The upanishads are the foundation of Vedanta. The Chandogya Upanishad is one of the ten major upanishads. It is a very comprehensive work covering a variety of topics like various forms of worship and meditation, the theory of creation, the path to liberation etc. The range of topics covered makes it interesting and complete, benefiting a variety of seekers. If interested in this class, we strongly recommend you to listen to the introductory talks (4 nos), available at  https://www.chinmayasarveshwara.com/p/downloads.html .  Classes are through zoom. https://us02web.zoom.us/j/82235581049?pwd=RUQ2UGNmRHhNS0ZjYkVjNE9wMHBRQT09 Meeting ID : 885 0437 3427 Passcode : 247365 Other online classes

Bhagavad Gita class

Image
Bhagavad Gita classes Bhagavad Gita 3rd chapter is being taught in Thamizh Classes every Saturday, 3.00 pm to 4.00 pm Connect through google meet:  https://meet.google.com/mvd-kcig-pyw Other online classes Thirukkural Posts Thirukkural class Thiruppugazh class Sloka class with meaning Vishnu-sahasra nAmam class Bhagavad Gita Class Upanishads class Bhagavad Gita Summary Classes

Sloka class with meaning

Image
Sloka classes are being conducted since July 1, 2020. Monday to Friday, Morning 7.30 am to 8.15 am. The classes are through zoom. https://us02web.zoom.us/j/88504373427?pwd=YXB4MWhseTc4dXJSbEl6d1VUT1djQT09 Meeting ID: 885 0437 3427 Passcode: 247365 Current text in progress - Totakashtakam The below stotrams have been completed. Kanaka-dhara-stotram Aditya-hridayam Kaala-bhairava-ashtakam Kaala-bhairava-ashtakam in Thamizh Jagannatha-ashtakam Marga-bandhu stotram  Ganesha pancha ratnam Sankata-naashana Ganesha stotram Ganesha stavam Shiva maanasa pooja Chinmaya undhipara Annapoorna stotram Shri Rama stotram Ganga stotram Meenakshi pancha ratnam Mahishasura-mardhini stotram Lalitha navaratna maalai Subramanya Bhujangam Madanamohana ashtakam Bhagavad Gita Dhyana Slokam Guru ashtakam Tapovanashatkam Shri Venkatesa Suprabhatam Shri Vaidhyanatha ashtakam Shri Kashi Vishwanatha sotram Shiva panchakam Bilwa ashtakam Dvadash jyotirlinga stotram Shiv tandava stotram Shiv aparadha kshamaapana stot

Vishnu sahasra namam class

Image
  Vishnu Sahasra namam with meaning Every month 1st Monday to Friday  Started on October 5;  Next class July 5 to July 9, 2021 71 slokas over as of June 1st week.  Vishnu-sahasra-nAmam explanation videos The classes are through zoom. https://us02web.zoom.us/j/88504373427?pwd=YXB4MWhseTc4dXJSbEl6d1VUT1djQT09 Meeting ID: 885 0437 3427 Passcode: 247365 Other online classes Thirukkural Posts Thirukkural class Thiruppugazh class Sloka class with meaning Vishnu-sahasra nAmam class Bhagavad Gita Class Upanishads class Bhagavad Gita Summary Classes

Thiruppugazh classes

Image
Thiruppugazh chanting with meaning is taught online in google meet and youtube. Morning batch: Tuesdays & Thursdays. Morning  6.50 pm to 7.20 am Google met id:  https://meet.google.com/mvd-kcig-pyw Evening batch: Thiruppugazh chanting with meaning is taught online, youtube live sessions on  Tuesdays & Thursdays. Evening  6.45 pm to 7.15 pm To get information on song lyrics, please click the below link to get added to a group exclusively meant for this. https://chat.whatsapp.com/JSgwxXcWGC7FdjZ5FZP4NZ?lang=en Also subscribe to our channel @   https://www.youtube.com/chinmayaSarveshwara?sub_confirmation=1   Other online classes Thirukkural Posts Thirukkural class Thiruppugazh class Sloka class with meaning Vishnu-sahasra nAmam class Bhagavad Gita Class Upanishads class Bhagavad Gita Summary Classes

Thirukkural class

Image
  Every Saturday, evening 6.00 pm to 6.45 pm. Thirukkural is taught online through live youtube sessions. Please subscribe to ChinfoTamilChannel for regular notification. Each Thirukkural is explained in simple Thamizh with necessary grammar explanation and also relevant itihAsa/ purana stories are explained. Other online classes Thirukkural Posts Thirukkural class Thiruppugazh class Sloka class with meaning Vishnu-sahasra nAmam class Bhagavad Gita Class Upanishads class Bhagavad Gita Summary Classes

Thiruppugazh #96 kumara gurubara

Image
திருவருணை முருகா! ஒன்றும் போதாத நாயேனை ஆண்டுகொண்ட உனது திருவடிகளை ஒருபோதும் மறவேன். குமர குருபர குணதர நிசிசர திமிர தினகர சரவண பவகிரி குமரி சுதபகி ரதிசுத சுரபதி ...... குலமானுங் குறவர் சிறுமியு மருவிய திரள்புய முருக சரணென வுருகுதல் சிறிதுமில் கொடிய வினையனை யவலனை யசடனை ...... யதிமோகக்

Sevak Arunachalam Viswanathan

Image
Schooling in Chinmaya Vidyalaya Virugambakkam; BE Computer Science from Madras University. He has also been in the corporate field for almost 8 years working as a Software Engineer with Tata Consultancy Services. Of these 8 years, he spent 6 in the USA working with TCS. During this period, he got associated with Chinmaya Mission centre at Columbus, Ohio and started attending the weekly lectures, jnana yagnas and camps. He also started volunteering during weekends in activities like Balvihar, organizing camps, development of websites, etc.  In due course he along with his wife Smt. Priya Arunachalam desiring to delve deep into the study of scriptures gave up their lucrative jobs in the USA and with blessings of Pujya Guruji completed the 2 year Vedanta course in Sandeepany Sadhanalaya ashram in Mumbai.  Following this, they have been blessed by Pujya Guruji with the opportunity to serve at the Chinmaya mission ashram at Thamaraipakkam, a village 40 kms Northwest of Chennai. Currently Ar

Sevak Smt.Priya Arunachalam

Image
Having earned a Master's in Computer Science from Miami University, Oxford, Smt Priya Arunachalam worked with JP Morgan & Chase, a muti-national bank for 5 years in Columbus, Ohio. It was then with the association of Chinmaya Mission Columbus she started attending the spiritual study classes and volunteering for social causes.  Inspired by Pujya Gurudev, Swami Chinmayanandaji and desiring to delve deep into the study of scriptures, she and her husband gave up their lucrative jobs in the USA and completed the 2 year Vedanta course in Chinmaya mission ashram, Mumbai. Following this, with the blessings of Pujya Guruji, they are now serving at Thamaraipakkam village.  Currently, she plays the role of Director for CORD (Chinmaya Organisation for Rural Development), taking care of rural development activities in and around Thamaraipakkam. She is also the Correspondent of Harihara Vidyalaya school. She dedicates herself to the study and propagation of Vedanta and service to the

Welcome to Chinmaya Mission Thamaraipakkam

Image
Chinmaya Mission Thamaraipakkam is a unit of Chinmaya Mission founded by Pujya Swami Chinmayananda in the year 1989. The Ashram is named Chinmaya Sarveshwara.  The Ashram is serving the rural community through  A  charitable medical center ,  A free school named  Harihara Vidyalaya ,  Rural development programs under the banner  CORD  ( C hinmaya  O rganisation for  R ural  D evelopment).  Within the Ashram premises is the  Sarveshwara Dhyana Nilayam  consecrated in the year 1989.  Also there is a  goshala  which takes care of 7 to 10 cows The Ashram has been the home for 2 Thamizh Vedanta  courses conducted  by Pujya Swami Shridharananda during the years 1992 to 1995 and 1996 to 1999. The Missionary workers who studied Vedanta in this premises include Swami Ramakrishnananda, Swami Anuttamananda, Swami Sureshananda, Swami Sakalananda, Swami Aksharananda. The Ashram has also been home for 3 YEP courses ( Y outh  E mpowerment  P rogram) conducted by Pujya Swami Mitrananda, the resi

Thiruppugazh #95 ezhu-kadal manalai

Image
சிதம்பர முருகா! பிறவா வரம் தந்து திருவடிப் பேற்றையும் அருள். எழுகடல் மணலை அளவிடி னதிக மெனதிடர் பிறவி ...... அவதாரம் இனியுன தபய மெனதுயி ருடலு மினியுடல் விடுக ...... முடியாது

Donation to needy during lockdown

Image
The Rural development wing of Chinmaya Mission (CORD), distributed 1 month provision to the very poor affected by lock-down. 24 people have been benefited. This was donated by Rotary club of Madras Midtown. Special thanks to Rtn. Shri Keshavan ji and Rtn President Anup Raj Gauni ji for facilitating this.

Donation to Vengal PHC

Image
Madras Chinmaya Seva Trust donated an oxygen concentrator to Vengal Primary Health Care centre.

Dr. Kamala Chidambaram

Image
Dr.Kamala Chidambaram Smt. Kamala Chidambaram is an ardent devotee of pujya Gurudev and is an active volunteer in Chinmaya Sarveshwara, Thamaraipakkam. She was organising medical camps even before the inauguration of the Ashram. Along with diagnosing the patients, she also coordinated with other fellow doctors to ensure that there are minimum 3 doctors every Sunday to see to the needs of local patients. Apart from ACMC, amma also oversees the needs of the Sarveshwara Dhyana Nilayam. She actively participates in all temple rituals. She played a key role in the kumbhabishekam that was done in the year 2012. Click here  to see amma's testimonial on this place. 

Doctor Mrudula Menon

Image
Dr.Mrudula Menon Doctor Mrudula Menon  Served at ACMC from the year 1992 to 2003. She stayed in the Ashram every week for 2 to 3 days. She is instrumental for MV Diabetes team to come regularly. In the initial days, volunteers from Chennai used to come and serve. She inspired and encouraged the local village youth to volunteer for ACMC services. Kannan, the current volunteer in ACMC has become a full-timer because of her encouragement.

Murugavel panniru Thirumurai

Image
We know that Thiru Nambi AndAn Nambi had compiled the songs on Lord Shiva into 12 as panniru thirumaraigal which have about 18,300 songs sung by various adiyArgal. Similarly Thiru SengalvarAya pillai compiled the songs on Lord Muruga into 12 as Murugavel Panniru Thirumurai. As a humble effort to popularize these simple, melodious and heart rendering devotional songs on Muruga Kadavul, Chinmaya Sarveshwara Thamaraipakkam is uploading a series of these compilations. Each video has one song from each Thirumurai. By Thaipoosam we hope to be able to render 144 hymns on Kanda Kadavul. Invoking His Grace ever up on His devotee. selections - 12 sets, each containing 12 songs, 1 from each thirumurai Murugavel panniru Thirumurai - set 1  (click here for  set 1 audio ) Murugavel panniru Thirumurai - set 2  (click here for  set 2 audio ) Murugavel panniru Thirumurai - set 3  (click here for  set 3 audio ) Murugavel panniru Thirumurai - set 4  (click here for  set 4 audio ) Murugavel panniru Thirum