Posts

Showing posts from July, 2021

VEL Vriththam 6

Image
  பந்தாட லிற்கழங் காடலிற் சுடர்ஊசல் பாடலினொ டாடலின்எலாம் பழந்தெவ்வர் கட்கம் துணித்திந்தி ரற்கரசு பாலித்த திறல் புகழ்ந்தே சந்தாரு நாண்மலர்க் குழல்அரம் பையர்களும் சசிமங்கை அனையர்தாமுந் தன்னைஅன் பொடுபாடி ஆடும்ப்ர தாபமும் தலைமையும் பெற்ற வைவேல் மந்தாகிநித்தரங் கச்சடில ருக்கரிய மந்த்ரஉப தேச நல்கும் வரதேசி கன்கிஞ்சு கச்சிகா லங்கார வாரணக் கொடி உயர்த்தோன் கொந்தார் மலர்க்கடம் புஞ்செச்சை மாலையுங் குவளையுஞ் செங்காந்தளுங் கூதாள மலருந் தொடுத்தணியு மார்பினன் கோலத் திருக்கைவேலே.

VEL Vriththam 5

Image
ஆலமாய் அவுணருக் கமரருக் கமுதமாய்  ஆதவனின் வெம்மைஒளிமீ தரியதவ முநிவருக் கிந்துவிற் றண்ணென் றமைந்தன்ப ருக்கு முற்றா மூலமாம் வினையறுத் தவர்கள்வெம் பகையினை முடித்திந்தி ரர்க்கு மெட்டா முடிவிலா நந்தநல் கும்பத மளித்தெந்த மூதண்ட மும்புகழும் வேல் ஏலமா யானையின் கோடதிற் சொரிமுத்து மின்பணைக ளுமிழு முத்தும் இனிவாடை மான்மதம் அகிலோடு சந்தனம் இலவங்க நறவமாருந் தாலமா மரமுதற் பொருள்படைத் திடும்எயினர் தருவநிதை மகிழ்நன் ஐயன் தனிநடம் புரிசமர முருகன்அறு முகன்குகன் சரவணக் குமரன் வேலே.

VEL Vriththam - 4

Image
அண்டர்உல குஞ்சுழல எண்திசைக ளுஞ்சுழல  அங்கியும் உடன்சுழலவே அலைகடல்க ளுஞ்சுழல அவுணருயி ருஞ்சுழல அகிலதல முஞ்சுழலவே மண்டல நிறைந்தரவி சதகோடி மதியுதிர மாணப் பிறங்கியணியும் மணிஒலியி னிற்சகல தலமுமரு ளச்சிரம வகைவகையி னிற்சுழலும் வேல் தண்டமுட னுங்கொடிய பாசமுட னுங்கரிய சந்தமுட னும்பிறைகள்போல் தந்தமுட னுந்தழலும் வெங்கணுட னும்பகடு தன்புறம் வருஞ்சமனையான் கண்டுகுலை யும்பொழுதில் அஞ்சலென மென்சரண கஞ்சம்உத வுங்கருணைவேள் கந்தன்முரு கன்குமரன் வண்குறவர் தம்புதல்வி கணவன் அடல் கொண்ட வேலே.

Manah Shodhanam

Image
The problem of mind control is as old as the hills. The mind never tires of playing tricks and there is no way to peace unless it is tamed. Indeed he is strong who conquers others, but he is mighty who conquers himself. Manah Sodhanam is an original Sanskrit composition of Swami Tejomayananda. This text and commentary helps us understand the working of our mind and gives practical solutions of how to tackle it. With a pure mind, life becomes cheerful and meaningful and finally peaceful and blissful. manah shodhanam script Manah Shodanam presentation Sw Shivanandaji Spiritual Instructions for Sadhakas 1 Sw Shivanandaji Spiritual Instructions for Sadhakas 2

VEL Vriththam - 3

Image
வேதாள பூதமொடு காளிகா ளாத்ரிகளும்  வெகுளுறு பசாசகணமும் வெங்கழு குடன்கொடி பருந்துசெம் புவனத்தில் வெம்பசி ஒழிக்கவந்தே ஆதார கமடமுங் கணபண வியாளமும் அடக்கிய தடக்கிரியெலாம் அலையநட மிடுநெடுந் தானவர் நிணத்தசை அருந்திப் புரந்தவைவேல் தாதார் மலர்ச்சுனைப் பழநிமலை சோலைமலை தனிப்பரங் குன்றேரகம் தணிகைசெந் தூரிடைக் கழிஆவி னன்குடி தடங்கடல் இலங்கைஅதனிற் போதார் பொழிற்கதிர் காமத் தலத்தினைப் புகழும்அவ ரவர்நாவினிற் புந்தியில் அமர்ந்தவன் கந்தன்முரு கன்குகன் புங்கவன் செங்கை வேலே.

Thiruppugazh iravu pagal

திருவருணை முருகா! நிலைத்த பொருளாகிய உனது திருவடியை அடையத்திருவருள் புரிவாய். இரவுபகற் பலகாலும் இயலிசைமுத் ...... தமிழ்கூறித்   திரமதனைத் தெளிவாகத்  திருவருளைத் ...... தருவாயே பரகருணைப் பெருவாழ்வே  பரசிவதத் ...... துவஞானா அரனருள்சற் புதல்வோனே  அருணகிரிப் ...... பெருமாளே. ################ iravu pagal pala kAlum  iyalisai muth ...... thamizh kURi thiramadhanai theLivAga  thiru aruLai ...... tharuvAyE parakaruNai peruvAzhvE  parasiva thath ...... thuvanyAna aran aruL saR pudhalvOnE  aruNagirip ...... perumALE.

Vel Vriththam - 2

Image
Vel vriththam song 2 audio வெங்காள கண்டர்கைச் சூலமுந் திருமாயன்  வெற்றிபெறு சுடர் ஆழியும் விபுதர்பதி குலிசமுஞ் சூரன் குலங் கல்லி வெல்லா எனக்கருதியே சங்க்ராம நீசயித் தருளெனத் தேவருஞ் சதுர்முகனும் நின்றிரப்பச் சயிலமொடு சூரனுடல் ஒருநொடியில் உருவியே தனிஆண்மை கொண்ட நெடுவேல் கங்காளி சாமுண்டி வாராகி இந்த்ராணி கெளமாரி கமலாசனக் கன்னிநா ரணிகுமரி த்ரிபுரைபயி ரவிஅமலை கெளரிகா மாஷிசைவ சிங்காரி யாமளை பவாநிகார்த் திகைகொற்றி த்ரியம்பகி அளித்த செல்வச் சிறுவன்அறு முகன்முருகன் நிருதர்கள் குலாந்தகன் செம்பொற் றிருக்கை வேலே.

Thiruppugazh samarppanam - song selection

Image
Hari Om. Velum mayilum thunai. This page has the details of who will sing & record which Thiruppugazh song that we learnt. This recording will be telecasted on July 23rd, Friday between 6.00 pm and 7.00 pm. Puja, Abhishekam, Alankaram and Thiruppugazh archanai will be done to Chinmaya Arupadai Velan on that day. During alankaram time, these recordings will be telecast for all the devotees to revel in Thiruppugazh and Lord Muruga. This is our small humble offering to the Supreme Kumaragurubaran. Vetrivel muruganuku.... arohara! Arumugam arumugam - Sundari, Nungambakkam Irumalu roga - Suguna Venkatraman Viral maran - Malliga charana kamalalayatha - Vasanthi Muthai tharu - Meenakshi Nataraj Naadha vindhu - Rama Venkat sinaththavar mudikkum - Pandi R Athla sedanarada - Vanithamani Paadhi madhi nadhi - Rajeswari Natarajan Kaalanaar venkodun - Kalaivani Shankar Santhatham bandha- Neha Shivani Kaithala nirai kani -Vijayalakshmi jeya jeya arunathiri - Uma Boopathy andar pathi kudiyera - R

Vel Vriththam - 1

Image
Vel vriththam song 1 audio மகரம்அள றிடைபுரள உரககண பணமவுலி  மதியும்இர வியுமலையவே வளரெழிலி குடருழல இமையவர்கள் துயரகல மகிழ்வுபெறு மறுசிறையவாஞ் சிகரவரை மனைமறுகு தொறுநுளைய மகளிர்செழு செநெல்களொடு தரளம் இடவே செகசிரப கிரதிமுதல் நதிகள்கதி பெற உததி திடர்அடைய நுகரும் வடிவேல் தகரமிரு கமதமென மணமருவு கடகலுழி தருகவுளும் உறுவள் எயிறுந் தழைசெவியும் நுதல்விழியும் உடையஒரு கடவுள்மகிழ் தருதுணைவன் அமரர்குயிலுங் குகரமலை எயினர்குல மடமயிலும் எனஇருவர் குயமொடமர் புரியுமுருகன் குமரன்அறு முகன்எதிரும் விருதுநிசி சரர்அணிகள் குலையவிடு கொடியவேலே.

Skandha Guru Maha Abhishekam 2021

Image
Hari Om 🙏🏼 Velum Mayilum thunai 🔱🦚 Chinmaya Sarveshwara brings you a blessed opportunity to participate online in   Skandha Guru Maha Abhishekam to Chinmaya Arupadai Velan. Lord Karthikeya is Skanda Guru, Swaminathan, Gurubaran, Thagappan Swami who wields his shakti jnana vel to destroy our ignorance. Worshiping Muruga bestows upon one all material and spiritual vitality and splendour. 📌 Date July 23, Friday. 🕕 Time 6.00 to 7.00 pm Please register for abhishekam using the below link. https://www.chinmayasarveshwara.com/p/registration-form.html Please send an email with transaction reference to chinmyasarveshwara@gmail.com Have darshan via Live telecast at http://www.youtube.com/ChinmayaSarveshwara/live Vettrivel Muruganukku... Arohara 🙏🏻

Thiruppugah paayiram songs

The Thiruppugazh paayiram songs are sung by those who do regular pArAyanam of Thiruppugazh. The author is unknown. These songs speak about the glory of the text, benefits of listening to Thiruppugazh, benefits of singing Thiruppugazh, Devotees' strength by singing.  நூற் சிறப்பு 1. எல்லாரும் ஞானத் தெளிஞரே? கேளீர், சொல் கல் எல்லாம் மாணிக்கக் கல்லாமோ? – பொல்லாக் கருப்புகழைக் கேட்குமோ? கானமயில் வீரன் திருப்புகழைக் கேட்குஞ் செவி. 2. மாணிக்கம் பூண்பார்க்கு மற்றொருகல் வேண்டுமோ? ஆணிப்பொன் கையுறுவார்க்கு ஐயுறவு ஏன்? – பேணிப்பின் செவ்வேல் விநோதன் திருப்புகழ் சிந்தித்து இருப்பார்க்கு எவ்வேலை வேண்டும் இனி?