Thiruppugazh apakara nindhai

உபதேச மந்திரப் பொருளால் உனை நினைந்து உய்ய அருள்

அபகார நிந்தைபட் ...... டுழலாதே 
அறியாத வஞ்சரைக் ...... குறியாதே

உபதேச மந்திரப் ...... பொருளாலே
உனைநானி னைந்தருட் ...... பெறுவேனோ

இபமாமு கன்தனக் ...... கிளையோனே
இமவான்ம டந்தையுத் ...... தமிபாலா

ஜெபமாலை தந்தசற் ...... குருநாதா
திருவாவி னன்குடிப் ...... பெருமாளே.

#################


apakAra nindhaipat ...... tuzhalAdhE
aRiyAdha vanjaraik ...... kuRiyAdhE

ubadhEsa manthirap ...... poruLAlE
unainAni naindharuL ...... peRuvEnO

ibamAmu ganthanak ...... kiLaiyOnE
imavAnma danthaiuth ...... thamibAlA

jebamAlai thandhasaR ...... gurunAthA
thiruvAvi nankudip ...... perumALE.

Comments

Popular posts from this blog

Thiruppugazh Erumayil-Eri ஏறுமயிலேறி

Thiruppugazh - Kaithala-nirai-kani - கைத்தல நிறைகனி

Thiruppugazh - Agaramum-aagi - அகரமுமாகி

Welcome to Chinmaya Mission Thamaraipakkam