Barathiyar - yoga siddhi

யோக சித்தி

வரங் கேட்டல்
விண்ணும் மண்ணும் தனியாளும் - எங்கள் 
வீரை சக்தி நினதருளே - என்றன் 
கண்ணும் கருத்தும் எனக்கொண்டு - அன்பு 
கசிந்து கசிந்து கசிந்துருகி - நான் 
பண்ணும் பூசனை கள்எல்லாம் - வெறும் 
பாலை வனத்தில் இட்ட நீரோ, - உனக்(கு) 
எண்ணுஞ் சிந்தை யொன்றிலையோ? - அறி 
வில்லா தகிலம் அளிப்பாயோ?

நீயே சரணமென்று கூவி - என்றன்       
நெஞ்சிற் பேருறுதி கொண்டு - அடி 
தாயே! எனக்கு மிக நிதியும் -அறந்       
தன்னைக் காக்கு மொருதிறனும் - தரு 
வாயே என்றுபணிந் தேத்திப் - பல       
வாறா நினது புகழ்பாடி - வாய் 
ஓயே னாவதுண ராயோ? - நின(து)
உண்மை தவறுவதோ அழகோ? 

காளீ வலியசா முண்டி - ஓங்       
காரத் தலைவியென் னிராணி - பல 
நாளிங் கெனையலைக்க லாமோ, - உள்ளம்       
நாடும் பொருளடைதற் கன்றோ? - மலர்த் 
தாளில் விழுந்தபயங் கேட்டேன் - அது       
தாரா யெனிலுயிரைத் தீராய் - துன்பம் 
நீளில் உயிர்தரிக்க மாட்டேன் கரு       
நீலியென் னியல்பறி யாயோ? 

தேடிச் சோறுநிதந் தின்று - பல       
சின்னஞ் சிறுகதைகள் பேசி - மனம் 
வாடித் துன்பமிக உழன்று - பிறர்       
வாடப் பலசெயல்கள் செய்து - நரை 
கூடிக் கிழப்பருவ மெய்தி - கொடுங்       
கூற்றுக் கிரையெனப்பின் மாயும் - பல 
வேடிக்கை மனிதரைப் போலே - நான்       
வீழ்வே னென்று நினைத் தாயோ?

நின்னைச் சிலவரங்கள் கேட்பேன் - அவை       
நேரே இன்றெனக்குத் தருவாய்? - என்றன் 
முன்னைத் தீயவினைப் பயன்கள் - இன்னும்       
மூளா தழிந்திடுதல் வேண்டும் - இனி 
என்னைப் புதியவுயி ராக்கி - எனக்(கு) 
ஏகேதுங் கவலையறச் செய்து - மதி 
தன்னை மிகத்தெளிவு செய்து - என்றும்       
சந்தோஷங் கொண்டிருக்கச் செய்வாய்  

தோளை வலியுடைய தாக்கி - உடற்       
சோர்வும் பிணிபலவும் போக்கி - அரி 
வாளைக் கொண்டுபிளந் தாலும் - கட்டு       
மாறா வுடலுறுதி தந்து - சுடர் 
நாளைக் கண்டதோர் மலர்போல் - ஒளி       
நண்ணித் திகழுமுகந் தந்து - மத 
வேளை வெல்லுமுறைகூறித் - தவ       
மேன்மை கொடுத்தருளல் வேண்டும். 

எண்ணுங் காரியங்க ளெல்லாம் - வெற்றி       
யேறப் புரிந்தருளல் வேண்டும் - தொழில் 
பண்ணப் பெருநிதியம் வேண்டும் - அதில்       
பல்லோர் துணைபுரிதல் வேண்டும் - சுவை 
நண்ணும் பாட்டினொடு தாளம் - மிக       
நன்றாவுளத் தழுந்தல் வேண்டும் - பல 
பண்ணிற் கோடிவகை இன்பம் - நான்       
பாடத் திறனடைதல் வேண்டும்.  

கல்லை வயிரமணி யாக்கல் - செம்பைக்       
கட்டித் தங்கமெனச் செய்தல் - வெறும் 
புல்லை நெல்லெனப் புரிதல் - பன்றிப்       
போத்தைச் சிங்கவே றாக்கல் - மண்ணை 
வெல்லத் தினிப்புவரச் செய்தல் - என       
விந்தை தோன்றிட இந்நாட்டை - நான் 
தொல்லை தீர்த்துயர்வு கல்வி - வெற்றி       
சூழும் வீரமறி வாண்மை. 

கூடுந் திரவியத்தின் குவைகள் - திறல்       
கொள்ளுங் கோடிவகைத் தொழில்கள் - இவை 
நாடும் படிக்குவினை செய்து - இந்த       
நாட்டோர் கீர்த்தியெங்கு மோங்கக் - கலி 
சாடுந் திறனெனக்குத் தருவாய் - அடி       
தாயே! உனக்கரிய துண்டோ? - மதி 
மூடும் பொய்மையிரு ளெல்லாம் - எனை       
முற்றும் விட்டகல வேண்டும். 

ஐயம் தீர்ந்துவிடல் வேண்டும் - புலை       
அச்சம் போயொழிதல் வேண்டும் - பல 
பையச் சொல்லுவதிங் கென்னே! - முன்னைப்       
பார்த்தன் கண்ணனிவர் நேரா - எனை 
உய்யக் கொண்டருள வேண்டும் - அடி       
உன்னைக் கோடிமுறை தொழுதேன் - இனி 
வையத் தலைமையெனக் கருள்வாய் - அன்னை       
வாழி! நின்ன தருள் வாழி! 
ஓம் காளி! வலிய சாமுண்டீ! 
ஓங்காரத் தலைவி! என் இராணி! 

Comments